The Role and Impact of Education in Human Capital

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8078825

Keywords:

Human Capital, Education, Economic Development

Abstract

Human capital is the most connected type of capital with the concept of education. Today, the role of education and human capital is very important for the economic development of the countries and sustainability. Positive developments will occur as long as there is an increase in the number of qualified employees in the labor force, which is one of the basic elements of increasing the economic growth and production capacity of the countries. As the knowledge, experience and abilities of working individuals are improved, there will be parallel improvements in the efficiency in the workplace. In this context, the place of education will be supported with the necessary investments and the place in human capital will be evident. With the rapid development of technology, the acceleration of social advances shares the quality and quantity of education. In the case of the need for education, the significant emergence shows the direction of the level of resources and investments to be provided for education. This situation varies between developed countries and undeveloped countries. The aim of this study is to examine the role and effect of education, which has an important place in human capital. In the study, one of the qualitative research methods, in-depth literature screening was performed. As a result of the study, it was found that the role and effect of education within human capital has an indispensable importance. In addition, suggestions have been presented for the development of human capital in order to increase the production capacity of the countries with the economic growth of the countries.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acaroğlu, H. (2005). Üretim İçinde Beşeri Sermayenin Payı: Türkiye İlleri İtibarı ile Beşeri Sermayenin Kalkınmaya Etkisinin Ölçülmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Afzal, M., Farooq, H. K., Akmad, I. B. and Quddus, M. A. (2010). Relationship Between School Education and Economic Growth in Pakistan: ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration. Pakistan Economic and Social Review, 48(1): 39-60.

Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: The University of Chicago Press, 23-255.

Ben-Porath, Y. (1967). The Production of Human Capital and The Life Cycle of Earnings. Journal of Political Economy, 75(4): 352-365.

Berkman, K. (2008). Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Cerev, G. (2022). Türkiye’de Yoksulluğun Boyutu. (Ed. Gökçe Cerev & Bora Yenihan), Yoksulluk Farklı Boyutlarıyla, içinde 223-239, Bursa: Dora Yayınevi.

Cerev, G. ve Bulut S. (2019). Bölgesel Kalkınma ve İşgücü: Bingöl İli İşgücü Piyasası Üzerine Bir İnceleme. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt 3. Sayı 1. Sayfa 75-92.

Çakmak, E. ve Gümüş, S. (2004). Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1960-2002). Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60(1): 59-91.

Çoban, O. (2002). Bilgi Toplumunda Eğitimin Verimlilik ve İktisadi Büyüme Üzerine Etkileri: Teorik Bir Analiz. I. Ulusal Bilgi, Ekonomik ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, 417-427, Kocaeli, Türkiye.

Danışoğlu, F. (2015). Ekonomik Kalkınmada Beşeri Sermayenin Rolü, Türkiye’de Beşeri Sermayenin Profili ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz: (1983-2013). Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Kütahya.

Dodaro, S., Pluta, L. and Amoako-Tuffour, J. (1998). The Relevance of Human Factor and a Grassroot Approach to Economic Development: A Case Study of the Antigonist Movement in Canada. (Ed. Senyo, B. & Adjibolossoo, S. K.) International Perspectives on the Human Factor in Development, içinde 61-63, Praeger, London.

Doğan, S. ve Şanlı, B. (2003). İktisadi Kalkınma Üzerinde Beşeri Sermaye. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1): 173-196.

Gençoğlu, P. (2006). Ekonomik Gelişmede Beşeri Sermayenin Rolü ve Türkiye: Ampirik Bir Analiz. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Gümüş, S. (2004). Beşeri Sermaye ve Ekonomik Kalkınma: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1960-2002). Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Erzurum.

Gümüş, İ. ve Örgev, C. (2018). Beşeri Sermayenin Etkinliği Açısından Turizm Ön Lisans Eğitiminde Uygulamalı Mesleki Eğitimin Önemi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2): 202-214.

Günal, D. (2006). Beşeri Sermayenin Türkiye’de Bölgelerarası Ekonomik Kalkınma Açısından Önemi: Mankiw-Romer-Weil Modeli Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Han, E. ve Kaya, A. (2002). Kalkınma Ekonomisi Teorisi ve Politika. Eskişehir: Etam Matbaa.

Harbinson, F. H. and Myers, C. A. (1964). Education, Manpower and Economic Growth Strategies of Human Resource Development. New York: McGraw Hill Book Company.

Hoşgörür, V. ve Gezgin, G. (2005). Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Eğitim. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1): 1.

Kara, M. A., Ada, S. ve Yeşil, S. (2013). Beşeri Sermayeye Yönelik Eğitim ve Sağlık Alt Yapı Yatırım Harcamalarının Bölgesel Gelir Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. International Conference on Eurasian Economies, 314-322.

Kara, F. (2017). Beşeri Sermaye ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aydın.

Karagül, M. (2002). Beşeri Sermayenin İktisadi Gelişmedeki Rolü ve Türkiye Boyutu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 37: 2-39, Ankara.

Karagül, M. (2003). Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeyle İlişkisi ve Etkin Kullanımı. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, (5): 83.

Karataş, M. ve Çankaya, E. (2010). İktisadi Kalkınma Sürecinde Beşeri Sermayeye İlişkin Bir İnceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2): 29-55.

Kurt, D. B. (2014). Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Beşeri Sermayenin Unsuru Olan Eğitim Göstergeleri İle Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Kurt, D. B. ve Güvenek, B. (2020). Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Eğitim Göstergeleri İle Avrupa Birliği Ülkeleri Örneği. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, (1): 17-39.

Lin, N. (2001). Building a Network Theory of Social Capital. (Ed. N. Lin, K. Cook & R. S. Burt), Social Capital Theory and Research, 3-30, New York: Aldine De Gruyter.

Manga, M. Bal, H., Algan, N. ve Kandır, E. D. (2015). Beşeri Sermaye, Fiziksel Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1): 45-60.

Manuelli, R. E. and Seshadri, A. (2005). Human Capital and the Wealth of Nations (2005 Meeting Papers). Society for Economic Dynamics, 26, New York.

Mathur, V. J. (1999). Human Capital-Based Strategy for Regional Economic Development. Economic Development Quarterly, 13(3): 203-216.

OECD (2023). Eğitime Yapılan Harcamalar. https://data.oecd.org/eduresource/private-spending-on-education.htm#indicator-chart, (Erişim Tarihi: 01.04.2023).

OECD (2023). Eğitim Düzeylerine Göre İstihdam Oranları. https://data.oecd.org/emp/employment-by-education-level.htm#indicator-chart, (Erişim Tarihi: 15.04.2023).

Özsoy, C. (2007). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin İktisadi Kalkınmadaki Yeri ve Önemi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Öztürk, N. (2005). İktisadi Kalkınmada Eğitim Rolü, Sosyoekonomi Dergisi, 1: 27-44.

Peçe, M. A. (2020). Beşeri Sermaye ve Dış Ticaretin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz. Doktora Tezi, Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Bartın.

Peran, T. (2005). Beşeri Sermaye Yatırımlarından Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Kalkınmaya Etkileri ve Türkiye. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Schuller, T. (2004). Three Capitals: A Framework. (Ed. Schuller, T. Preston, J., Hammond, C., Brassett-Grundy, A. and Bynner, J.), The Benefits of Learning: The Impact of Education on Health, Family Life and Social Capital, içinde 12-34, London: RoutledgeFalmer.

Schultz, T. W. (1963). The Economic Value of Education. Columbia University Press, New York, 2-5.

Selim, S., Purtaş, Y. ve Uysal, D. (2014). G-20 Ülkelerinde Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(2): 100.

Taban, S. ve Günay, E. (2004). Planlama ve Kalkınma. (Ed. Taban, S. ve Kar, M.), Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, içinde 301-329, Bursa: Ekin Kitabevi.

Teixeira, P. N. (2014). Gary Becker’s Early Work on Human Capital: Collaborations and Distinctiveness. IZA Journal of Labor Economics, 3(12): 2-20.

Tunç, M. (1997). Kalkınmada İnsan Sermayesi Yaklaşımları ve Türkiye’de İnsan Sermayesi Boyutunun Analizi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İzmir.

Tural, N. K. (2002). Eğitim Finansmanı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Tüleykan, H. ve Parlak, M. A. (2018). Türkiye’de Kamu Kesiminin Eğitim Harcamalarının Değerlendirilmesi (2006-2018). Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 34-53.

Ükünç, Fatoş (2016). Eğitim Ekonomisi. Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.

Ünver, Ş. (2017). Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ekonometrik Bir Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Erzurum.

Yenihan, B.; Cerev, G. (2016). Sendikal Kadınlar ve Yaşadıkları Sorunlar: Kocaeli-Gölcük’ de Kamu Çalışanları Sendikaları Üzerine Nitel Bir Çalışma, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, Sayfa 150-167

Zulfikar, A. M. (2019). Yükseköğretimin Ekonomik Büyümedeki Rolü: Endonezya ve Türkiye Örnekleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Published

2023-06-25

How to Cite

Cerev, P., & Ünlü, A. (2023). The Role and Impact of Education in Human Capital. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(32), 48–60. https://doi.org/10.5281/zenodo.8078825

Issue

Section

Articles