A SYSTEMATIC REVIEW ON THE EFFECT OF WORD OF MOUTH MARKETING ON PURCHASE IN E-COMMERCE

Authors

  • Hande AYHAN GÖKCEK Dr
  • Bilge TURP GÖLBAŞI Dr

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6788482

Abstract

With the globalized world and evolutions, the use of internet technology has become increasingly simple, and this has caused a change in people's buying habits, which are the main factors of consumption. As of today, thanks to the opportunities provided by e-commerce, its use among consumers is increasing every day. Along with this change, the concept of word-of-mouth marketing has also taken shape as electronic word-of-mouth marketing with user comments on social media, blogs, forum sites, and online stores. It has been concluded that this communication between consumers is more reliable and effective compared to the traditional marketing approach in purchasing processes. In today's world where competition is increasing day by day, it is very important for businesses to affect consumers' purchasing decisions. With the widespread use of the Internet and the facilitation of communication, electronic word of mouth marketing has outstripped traditional marketing methods in terms of influencing consumer purchasing decisions. For this reason, electronic word of mouth marketing has taken its place as a leading method among marketing practices. In this study, an examination was carried out on the effects of word of mouth marketing on purchasing in e-commerce, and the accessibility of the electronic word of mouth marketing method and the effect of its messages on purchasing decisions were revealed before purchasing a product or service for consumers. This whole process highlights the importance of word of mouth marketing in e-commerce in terms of providing consumers with accurate and reliable information. This study, which was conducted to determine the effect of word of mouth marketing in e-commerce, on the purchasing decisions of consumers, consists of three parts. In the first part of the research, word of mouth marketing was introduced. In the second part, the concept of electronic word of mouth marketing is defined, its methods are listed, the differences between them and the classical method are explained and electronic word of mouth marketing tools are mentioned. In the third chapter, previous studies on this subject were examined, and then the result of the study was presented. The studies on electronic word of mouth marketing in our country between 2015 and 2021 constitute the limits of the research. The main purpose of our study is to explain how word of mouth marketing communication affects the purchasing behavior of consumers in e-commerce processes, which are now an important part of our lives.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Hande AYHAN GÖKCEK, Dr

Istanbul Gelisim University, Faculty of Applied Sciences, Department of Management Information Systems

Bilge TURP GÖLBAŞI, Dr

Istanbul Gelisim University, Faculty of Applied Sciences, Department of Management Information Systems

References

Andreassen, T., & Streukens, S. (2009). ervice innovation and electronic word‐of‐mouth: is it worth listening to?. Managing Service Quality: An International Journal , 19(3), 249–265.

Antlı, M. (2015). Magazin Programlarında Twitter Kullanımı. Magazin Programlarında Twitter Kullanımı. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Argan, M. (2012). Word-of-mouth (WOM): voters originated communications on candidates during local elections. International Journal of Business and Social Science, 70.

Argan, M., & Argan, M. (2006). Viral pazarlama veya internet üzerinde ağızdan ağıza reklam: kuramsal bir çerçeve. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 231-250.

Arslan, İ., & Koçum, M. (2020). Elektronik Pazarlamanın Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, Yıl:4 Sayı:7 Bahar 2020/1 s.67-80.

Atikkan, Z., & Tunç, A. (2011). Blogdan Al Haberi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Boyd, D., & Ellison, N. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of computer‐mediated Communication, 210-230.

Brown, D., & Hayes, N. (2008). Influencer marketing. USA: Routledge.

Büyükşener, E. (2009). Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri Bilgi Üniversitesi, 19.

Carl, W. J. (2006). What's all the buzz about? Everyday communication and the relational basis of word-of-mouth and buzz marketing practices. Management Communication Quarterly, 601.

Çağlar, İ., & Kılıç, S. (2014). Genel, Teknik ve Etkili İletişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Çetin, C. (2019). Sosyal medya kullanım yoğunluğu, sosyal medya ünlüleri, elektronik ağızdan ağıza pazarlama (eWOM) ve lüks tüketime yönelik bir araştırma. Sosyal medya kullanım yoğunluğu, sosyal medya ünlüleri, elektronik ağızdan ağıza pazarlama (eWOM) ve lüks tüketime yönelik bir araştırma. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demirağ, F. (2020). Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin. İzmir İktisat Dergisi , Cilt: 35 Sayı: 2 Sayfa: 241-253.

Deniz, H. (2021). E-Ticarette Tüketici Satın Alma Sürecinde Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Etkisi - E-ticaret Kullanıcıları Üzerine Karaman İlinde Bir Araştırma. E-Ticarette Tüketici Satın Alma Sürecinde Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Etkisi - E-ticaret Kullanıcıları Üzerine Karaman İlinde Bir Araştırma. Karaman: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.

Elden, M., & Yeygel Çakır, S. (2010). Elektronik pazarlama (e-pazarlama) karması ve epazarlamaya stratejik bir bakış." Teknolojinin pazarlama iletişimine etkileri. Ankara: Nobel Yayınları.

Ellison, G., & Fudenberg, D. (1995). Word-of-mouth communication and social learning. The Quarterly Journal of Economics 110.1, 93-125.

Eren, A. (2021). Turizm Sektöründe Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. Turizm Sektöründe Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gedik, Y. (2020 ). Sosyal Medyada Yükselen Bir Trend: Influencer Pazarlama Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi Cilt: 7 Sayı:2, 362-385.

Godin, S. (2004). Fikir virüsü – Pazarlamada Yeni Boyutlar. İstanbul: Rota Yayınları.

Goldsmith, R., & Horowitz, D. (2006). Measuring motivations for online opinion seeking. Journal of interactive advertising, 2-14.

Göktaş, B., & Erdoğan Tarakçı, İ. (2018). Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Pazarlama Araçları İçerisindeki Önemi Ve Satın Alma Davranışlarını Şekillendirmesine Yönelik Bir Uygulama. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 53 (3), s. 1019-1033.

Grewal, R. C. (2003). arly‐entrant advantage, word‐of‐mouth communication,. Journal of Consumer Psychology, 188.

Hüseyinoğlu, B. (2009). Tüketici tarafından yaratılan medya ortamında ağızdan ağıza pazarlama ve bir uygulama. Tüketici tarafından yaratılan medya ortamında ağızdan ağıza pazarlama ve bir uygulama. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.

İrdiren, S. (2016). Ağızdan Ağızaı İletişim İle Pazarlamanın Kozmetik Alanında Tüketici Davranışlarına Etkisi: Bloglar Ve Sosyal Paylaşım Siteleri İle İlgili Bir Araştırma. Ağızdan Ağızaı İletişim İle Pazarlamanın Kozmetik Alanında Tüketici Davranışlarına Etkisi: Bloglar Ve Sosyal Paylaşım Siteleri İle İlgili Bir Araştırma. Konya: KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İşlek, M. (2012). Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri: Türkiyedeki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma. Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri: Türkiyedeki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma. Karaman: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.

İyiler, Z. (2009). Elektronik Ticaret ve Pazarlama. Ankara: TC Başbakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.

Jeong, E., & Shawn Jang, S. (2011). Restaurant experiences triggering positive electronic word-of-mouth (eWOM) motivations. International Journal of Hospitality Management , 356-366.

Jurvetson, S. (2000). What exactly is viral marketing. Red Herring,78, 110-112.

Kahraman, M. (2013). Sosyal Medya 101 2.0 (2. Baskı). İstanbul: MediaCat Digitalage.

Kamtarin, M. (2012). The effect of electronic word of mouth, trust and perceived value on behavioral intention from the perspective of consumers. International journal of academic research in economics and management sciences, 1(4), 12.

Karcıoğlu, F., & Kurt, E. (2009). Örgütsel İletişimin etkinliği Açısından Kurumsal Bloglar ve Birkaç Kurumsal Blogun İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (3), 1-17.

Kılıç, S., Çakaröz, K., & Civek, F. (2020). Tüketicilerin Online Satın Alma Kararında Ewom Etkisinin Belirlenmesi. Business & Management Studies:An International Journal, Vol.:8 Issue:4 Year:2020, 177-203.

Kipçak, N. (2016). Yeni karnaval olarak yeni medya: Karnavalesk nitelikleri ile Twitter. Yeni karnaval olarak yeni medya: Karnavalesk nitelikleri ile Twitter. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kırcova, İ. (2010). Dünyada ve Türkiye'de e-ihracat uygulamaları. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 19.

Labsomboonsiri, S. (2012). Motivations For Ewom Exchanges İn An Online Community:Self-Development, Problem Solving Support, Relaxation. Brisbane, Avusturalya: Queensland University of Technology.

Leblebicioğlu, B., & Ünsalan, M. (2015). Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Motivasyon Faktörlerinin Belirlenmesi: Üniversite. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, 67-74.

Mitchell, C., & Imrie, B. (2011). Consumer tribes: membership, consumption and building loyalty. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 39-56.

Müftüoğlu, S., Babür Tosun, N., & Ülker, Y. (2018). Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (Ewom) Kanalı Olarak Youtube Vloggerların Satın Alma Niyeti Oluşumundaki Rolü. GÜSBEED, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9- 24.

Özata, N. (2010). Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları. İstanbul: MediaCat.

Özdemir Umutlu, G., & Özer Sarı, F. (2014). Turist Destinasyonlarına Dönük Sosyal Medya Söylentileri Üzerine Bir Durum Çalışması. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl.13 Sayı.25, 289-299.

Özkütük, İ. (2007). Yüksek Öğretimde Ortaklaşa Oluşturulan Ders Notları için Wiki Tabanlı İşbirşiği Platformu Uygulaması. Akademik Bilişim'07-IX Akademik Bilişim Konferansı , 705-709.

Park, D.-H., & Kim, S. (2008). The effects of consumer knowledge on message processing of electronic word-of-mouth via online consumer reviews. Electronic commerce research and applications, 7(4), 399-410.

Pathak, X., & Manisha Pathak, S. (2017). Sentiment analysis of virtual brand communities for effective tribal marketing. Journal of Research in Interactive Marketing 11(1), 17.

Safko, L., & Brake, D. (2010 ). The Social Media Bible. Skin and Allergy News . New Jersey: John Wiley аnd Sons Inc. .

Sevinç, S. (2015). Pazarlama iletişiminde sosyal medya. İstanbul: Optimist Yayınları.

Silverman, G. (2007). Ağızdan Ağıza Pazarlama: Dünyanın En Güçlü Pazarlama Yönteminin 28 Sırrıı. İstanbul: Mediacat Yayınları.

Sun, T. (2006). Online word-of-mouth (or mouse): An exploration of its antecedents and consequences. ournal of Computer-Mediated Communication, 11(4), 1104-1127.

Şener, A., & Yücel, S. (2020). Sosyal Medyanın Y Kuşağı Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür İncelemesi. Sosyal Medyanın Y Kuşağı Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür İncelemesi, Cilt 65, s. 265-284.

Taşlıyan, M. (2006). Eletronik Ticaret Kavramlar ve Uygulamalar. Sakarya: Sakarya Kitapevi.

Topal, İ., & Nart, S. (2017). Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Davranışlarının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Facebook Örneği. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, s. 127-144.

Tufan Yenicıktı, N. (2016). Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram: Sosyal Medya. Selçuk İletişim 9 (2), 92-115.

Turgut, E., Akyol, A., & Giray, S. (2016). Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılamaları İle Satın Alma Niyeti Ve Ağızdan Ağıza İletişim Arasındaki İlişki. Journal of Life Economics 3(8) , 55.

Ulusoy, S. (2018). Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Tüketici Davranışlarına ve Satın Alma Kararına Etkisi: Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği. Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Tüketici Davranışlarına ve Satın Alma Kararına Etkisi: Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Uyar, A. (2018). Fikir Liderinin Ağızdan Ağıza Pazarlama Yoluyla Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Akıllı Telefon Kullanıcıları Üzerine Bir Çalışma. Business & Management Studies: An International Journal, Cilt: 6 656-674.

Yalçıntaş, D., Özeltürkay, E., & Biztatar, H. (2019). Olumsuz Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama İletişimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Z kuşağı Örneklemi. Journal of Yasar University,, Journal of Yasar University,.

Yavuzyılmaz, O. (2008). Ağızdan Ağıza Pazarlama: Kocaeli’de Bulunan Dershanelerdeki Öğrenciler Üzerine Örnek Bir Araştırma. Ağızdan Ağıza Pazarlama: Kocaeli’de Bulunan Dershanelerdeki Öğrenciler Üzerine Örnek Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi.

Yener Lütfü, M. (2018). Dijital pazarlama ekseninde influencer marketing uygulamalari. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergis, 1300-1302.

Yıldız, G. (2021). Marketing Turkiye. 12 2021 tarihinde Marketing Turkiye: https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/sosyal-medya/platformlar-arasi-rekabet/. adresinden alındı.

Yüksekbilgili, Z. (2008). www.pazarlamacanavari.com. Aralık 2021 tarihinde www.pazarlamacanavari.com: www.pazarlamacanavari.com/?cat=17, adresinden alındı

Zarrella, D., & Zarrella, A. (2010). The Facebook marketing book. Sebastopol: O'Reilly Media.

Zenelaj, B. (2014). Pazarlama stratejisi olarak sosyal medya iletişimi ile kurumsal itibarı oluşturmak: İletişim sektöründe bir araştırma. Pazarlama stratejisi olarak sosyal medya iletişimi ile kurumsal itibarı oluşturmak: İletişim sektöründe bir araştırma. Konya: Selçuk Üniversitesi.

Published

2022-07-01

How to Cite

AYHAN GÖKCEK, H. ., & TURP GÖLBAŞI, B. . (2022). A SYSTEMATIC REVIEW ON THE EFFECT OF WORD OF MOUTH MARKETING ON PURCHASE IN E-COMMERCE . EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 9(26), 9–25. https://doi.org/10.5281/zenodo.6788482

Issue

Section

Articles