Investigation of the Relationship Between Social Information Processing Skills and Motivation Levels of Preschool Children

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7942186

Keywords:

Preschool, Social İnformation Processing, Motivation

Abstract

The research was conducted to examine the relationship between preschool children's social information processing skills and their motivation levels. The model of the research is the descriptive relational survey model. The population of the research consists of children aged 60-66 months, with normal development, who attend the official kindergartens and kindergartens affiliated to the Ministry of National Education in the central district of Muş province in the 2021-2022 academic year. The sample of the study consists of 350 children selected from the population by simple random cluster sampling method. As a data collection tool; 'General Information Form', 'Social Information Processing Test', 'Motivation Scale for Preschool Children (DMQ18)' were used. As a result of the research; A significant difference was found in the Social Information Processing Test total scores and the Motivation Scale for Preschool Children (DMQ18) according to the variables of gender, type of school attended, and the seniority of the teacher. It was determined that there was a positive and moderately significant relationship between the Social Information Processing Test Total for Preschool Children and the sub-dimensions of the Motivation Scale for Preschool Children.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.

Akduman, G., Günindi, Y. & Türkoğlu, D. (2015). Okul öncesi dönem çocukların sosyal beceri düzeyleri ile davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 673-683.

Aslanargun, E. & Tapan, F. (2012). Okul öncesi eğitim ve çocuklar üzerindeki etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,11(2), 219,238.

Berhenke A.L. (2013). Motivation, self-regulation, and learning in preschool. Doctoral Thesis, University of Michigan.

Bulut, S. (2000). Altı yaş çocuklarında davranış problemleri ile anne ve öğretmenlerin uyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisan Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çorbacı Oruç A. (2008). 6 yaş çocuklarında sosyal yeterliliğin, akran ilişkilerinin ve sosyal bilgi işleme sürecinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi. Ankara.

Çubukçu, Z. & Gültekin, M. (2006). İlköğretimde öğrencilere kazandırılması gereken sosyal beceriler. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 155- 174.

Dodge, K.A. (1986). Social ınformation process model of social competence ın children. In M. Perlmutter(Ed), Minnesota Symposium On Child Psychology, Hillsdale, NJ.

Dweck, C. (2016). What having a “growth mindset” actually means. Harvard business review, 13(2), 2-5.

Eisenberg, N., Fabes, R. A., Miller, P. A., Fultz, J., Shell, R., Mathy, R. M., & Reno, R. R. (1989). Relation of sympathy and personal distress to prosocial behavior: a multimethod study. Journal of personality and social psychology, 57(1), 55.

Elliot, A.J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational Psychologist, 34, 169–189.

Erol, D. (2015). Okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, çocuklardaki fiziksel istismar belirtilerine ilişkin farkındalıkları (Eskişehir il örneği). (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Genç, S. Z. (2005). İlköğretimde sosyal becerilerin gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 41-54.

Gilmore, L., Cuskelly, M., & Purdie, N.M. (2003). Mastery motivation: Stability and predictive validity from ages two to eight. Early Education and Development, 14(4), 411–424, DOI: 10.1207/s15566935eed1404_2

Gökdağ, M. (1996). Temel eğitim öğretmenleri ile öğrencilerinin güdü düzeyleri ve öğrenci- öğretmen özellikleriyle ilişkileri. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Gözüm, A. İ. C. (2020). Okul öncesi dönem çocuklarında çalışma belleği ve engelleyici kontrol: Dikkatin aracı rolü. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(3), 609-638.

Groves, M. (2005). Problem-based learning and learning approach: is there a relationship?. Advances in Health Sciences Education, 10(4), 315–326.

Günindi, Y. (2011). Bağımsız anaokullarına ve anasınıflarına devam eden çocukların sosyal becerilerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 133-144.

Güzel, H., Özdöl, M. F., &, Oral, İ. (2010). Öğretmen profillerinin öğrenci motivasyonuna etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 241-253.

Huang, S. Y & LingLay, K. (2017).Mastery motivation in ınfancy and early childhood: the consistency and variation of ıts stability and predictability of general competence. Hungarian Educational Research Journal, 7(2), 15-31.

Jambunathan, S., Burts, D. C., & Pierce, S. H. (1999). Developmentally appropriate practices as predictors of self-competence among preschoolers. Journal of Research in Childhood Education, 13(2), 167-174.

Józsa, K. & Barett, K., C. (2018). Affective and social mastery motivation in preschool as predictors of early school success: a longitudinal study. Early Childhood Research Quarterly, 45, 81-92.

Józsa, K., Barrett, K. C., Józsa, G., Kis, N., & Morgan, G. A. (2017). Development and initial evaluation of an individualized moderately challenging computer-tablet mastery motivation measure for 3-8 year-olds. Hungarıan Educatıonal Research Journal (HERJ), 7(2), 106-126.

Karaca, G. (2010). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan matematik öğretmenlerinin öğrenci motivasyonuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kaya, A., Balay, R., & Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme, uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri. International Journal of Human Sciences [Online], 2(9), 1229-1259.

Khamis, V., Dukmak, S., & Elhoweris, H. (2008). Factors affecting the motivation to learn among United Arab Emirates middle and high school students. Educational Studies, 34(3), 191-200.

Köyceğiz, M., & Özbey, S. (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların motivasyon düzeylerinin problem çözme becerileri ve öğretmenlerine ilişkin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Folklor/Edebiyat, 25(97), 554-574.

Montessori, M. (2015). Emici zihin. (Çev.O. Gündüz). İstanbul: Kaknüs.

Özbey, S. (2009). Anaokulu ve anasınıfı davranış ölçeği’nin (PKBS–2) geçerlik güvenirlik çalışması ve destekleyici eğitim programının etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Özbey, S. (2018a). Okul öncesi dönem çocuklarında motivasyon ve öz düzenleme becerileri üzerine bir inceleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(65), 26-47.

Özbey, S. (2018b). Okul öncesi dönem çocuklarının ahlaki değer davranışları ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, 1- 15.

Özbey, S. & Aktemur Gürler, S. (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların motivasyon düzeyleri ile sosyal becerileri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(1), 587-602.

Özbey, S. & Dağlıoğlu, H. E. (2017). Adaptation study of the motivation scale for the preschool children (DMQ18). International Journal of Academic Research, 4(2), 1.

Özcan, D. & Kaya, F. A. (2017). Üstün zekalı olan ve olmayan öğrencilerin başarı odaklı motivasyonlarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2357-2368.

Özgülük, G. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarında tam ve yarım günlük eğitim programlarına göre 5–6 yaş grubu çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Pekdoğan, S. (2016). 5-6 yaş çocukların sosyal becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1946-1965.

Rothenberg, D. (1995). Full-day kindergarten programs. ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education Urbana IL. ED382410.

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000b). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.

Stipek, F. D. R., Daniels, D. & Milburn S. (1995). Effects of different ınstructional) approaches on young children's achievement and motivation. Child Development, 66(1), 209–223.

Sung, H., & Padilla, A. (1998). Student motivation, parental attitudes, and involvement in the learning of asian languages in elementary and secondary schools. The Modern Language Journal, 82, 205-216.

Şahin, H., & Ömeroğlu, E. (2015). Psikososyal gelişim temelli eğitim programının anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerilerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 233-248.

Şeker, A. (2000) Sınıf öğretmenlerinin iletişim becerileri ile sınıf atmosferi arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Şenol, F. B. (2017). Kaynaştırma uygulaması yapılan okul öncesi sınıflarında drama eğitim programının çocukların etkileşimi ve sosyal bilgi işleme sürecine etkililiğinin incelenmesi. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Şenol, F.B., & Metin, E.N. (2019). Okul öncesi dönem çocukları için sosyal bilgi işleme süreci testi: Türkçe’ye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1445-1456.

Topçu, S. (2015). Üstün ve normal zihin düzeyine sahip öğrencilerde içsel-dışsal motivasyon ve benlik saygı düzeyi arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Turner, L. A., & Johnson, B. (2003). A model of mastery motivation for at risk preschoolers. Journal of Educational Psychology, 95(3), 495-505.

Wang, P. J., Hwang, A. W., Liao, H. F., Chen, P. C., & Hsieh, W. S. (2011). The stability of mastery motivation and its relationship with home environment in infants and toddlers. Infant Behavior & Development, 34(3),434–442.

Xinyi, W. (2003). Intrinsic motivation and young language learners: the impact of the classroom environment. System, 31(4), 501- 517.

Yaşar, M. (2013). Okul öncesi eğitimde sosyal ve duygusal öğrenme. Arıkan A, (ed.)Özel öğretim yöntemleri II. Eskişehir: Açık öğretim Fakültesi.

Yerlikaya, İ. (2014). İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin eğitime ilişkin motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of History School (JOHS). http://dx.doi.org/10.14225/Joh602

Zembat, R., Koçyiğit, S., Yavuz, E. A., & Tunçeli, H. İ. (2018). Çocukların Benlik Algısı, Mizaç Ve Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkiler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(1), 548-567.

Ziv, Y., & Sorongon, A. (2011). Social information processing in preschool children: Relations to sociodemographic risk and problem behavior. Journal of Experimental Child Psychology, 109(4), 412-429.

Published

2023-04-28

How to Cite

Öner, Şeyda, & Özbey, S. . (2023). Investigation of the Relationship Between Social Information Processing Skills and Motivation Levels of Preschool Children. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(31), 109–128. https://doi.org/10.5281/zenodo.7942186

Issue

Section

Articles