A Semiotic Analysis of Patriarchy in Turkish TV Series: The Story of Red Room Selvi

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10030087

Keywords:

Red Room, Feminism, Semiotic Method

Abstract

Tourism TV series are a means of entertainment that people usually resort to in order to have fun. However, TV series do not only entertain, but also question, make people think and reflect the life of their society. In recent years, psychological series have been popular in our country and it is seen that especially lived events are the subject of the series. Because viewers are looking for traces reflecting their own lives in the films or series they watch. Especially in the television series called The Red Room, which is one of the series scripted by books with psychological content, the character of "Selvi" in the television series called The Red Room describes the people that many people in our society know or witness, and many people watching this in the society can find something from themselves in the series. Therefore, in this study, it is aimed to analyse the story of Selvi in the TV series The Red Room with semiotic method. The study was handled with feminist theory, and the patriarchal elements in the television series The Red Room were tried to be revealed by using this theory. While analysing the series, Barthes' semiotic method was used through comparisons of plain meaning and connotation. In the findings, the visuals containing patriarchal elements in the series were selected and analysed by semiotic method. As a result of the analyses, it was seen that patriarchal elements were used in the series.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aksel Yağcı S. C. (2011). Beyaz Camın Yerlileri: Dokunaklı Öyküler-Dokunulmaz Gerçeklikler Yerli Dizi Serüveninde 37. Sezon. Umuttepe Yayınları.

Arat, N. (2017). Feminizmin ABC’si. İstanbul, Say Yayınları.

Barett, M. (1995) Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı: Marksist Feminist Çözümlemede Sorunlar. Pencere Yayınları.

Barthes, R. (2016). Göstergebilimsel Serüven, (M. Rıfat, & S. Rıfat, Çev.) Yapı Kredi Yayınları.

Beauvoir, S. D. (1993). Kadın “İkinci Cins” I Genç Kızlık Çağı. ( Bertan Onaran, Çev.) Payel Yayınevi.

Berktay, F. (1998). Kadın Olmak Yaşamak Yazmak. Pencere Yayınları.

Berktay, F. (2016). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Hıristiyanlıkta ve İslamiyet’te Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım. Metis Yayınları.

Casagrande, C. (2005). “Korunan Kadın”. Georges Duby, Michelle Perrot (Eds) Kadınların Tarihi II Ortaçağ’ın Sessizliği. (Ahmet Fethi Çev.). s. 75- 106. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Culler, J. (2008). Barthes, (Hakan Gür Çev.) Dost Yayınevi.

Çakır S. (2007) Feminizm Ataerkil İktidarın Eleştirisi, Birsen Örs, Editör İçinde, Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss.412-475.

Çelenk, S. (2010). Aşk-ı Memnu’dan Aşkı Memnu’ya Yerli Dizi Serüvenimiz. Birikim Dergisi, 256(257), 18-27.

Diken, B. (2010). Filmlerle Sosyoloji, Metis Yayınları.

Echtner, C. M. (1999). “The Semiotic Paradigm: Implications for Tourism Research”. Tourism Management, 20 (1), 47-57.

Erkman, F. (2005). Göstergebilime Giriş. Multilingual yayınları.

Giddens, A. (2005) Sosyoloji. Ayraç Yayınları.

Gottdıener, M. (2005). Postmodern Göstergeler. İmge Kitapevi.

Gökalp, G. (1998). Göstergebilim Açısından Bir Şiir Değerlendirmesi: ‘Bir Sözlükte Kitap Adları’. Der. Metin Özarslan ve Özkul Çobanoğlu, 363-378.

Günay, D. (2002). Göstergebilim Yazıları. Multilingual Yayınları

Hartmann, H. (2012) “Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği”. Kadının Görünmeyen Emeği, (Gülnur Savran ve Nesrin Tura Der.). Yordam Kitap.

Hooks, B. (2000). Feminism Is For Everybody Passionate Politics. Cambridge- MA: South End Press.

Kaplan, F. N., & Terek Ünal G. (2011). Bilim kurgu sinemasını okumak “göstergebilimsel yaklaşım”. Derin Yayınları.

Lerner, G.( 1989) The Creation of Patriarchy. Oxford University Press: New York.

Marshall, G.,(1999) Sosyoloji Sözlüğü, (Çev.: Osman Akınhay, Derya Kömürcü) , Bilim ve Sanat Yayınları.

Mıllett, K. (1987) “Cinsel Politika Kuramı” Cinsel Politika. Payel Yayınevi.

Mitchel, J. & Oakley, A. (1984). Kadın ve Eşitlik (F. Berktay, Çev.) Kaynak Yayınları.

Mutlu, E. (2012). İletişim sözlüğü. Ankara: Sofos Yayınları.

Özuğurlu, A. (2013). 21. Yüzyıl Feminizmine Doğru. Notabene Yayınları.

Rifat, M., (1998). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler, YKY.

Ritzer, G. ve Stepnısky, J. (2013) Çağdaş Sosyoloji Kuramları, de ki Sosyoloji Basım ve Yayın,

RTÜK, (2012). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması, 24-25.

Saliya, D. A. (2013). Judith Butler ve post-modern feminizm. Uludağ Üniversitesi.

Sarıgül, A. (2023). The platform filminin sınıf bilinci bağlamında göstergebilimsel yöntemle analizi. Journal of Literature and Humanities, 70, 36-48. doi: 10.5152/AUJFL.2023.23067

Sayın, Ö. (2014). Göstergebilim ve Sosyoloji. Anı Yayınevi.

Scott, J. W. (2007). Toplumsal Cinsiyet: Faydali Bir Tarihsel Analiz Kategorisi. Agora Kitaplığı.

Şakrak, B. E. (2020). Dizi Filmlerde Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadının Temsili Örnek İnceleme: “Kadın” Dizisi . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 8 (22) , 420-434 . DOI: 10.33692/avrasyad.686441

Tekinalp, Ş., & Uzun, R. (2006). İletişim araştırmaları ve kuramları. Derin Yayınları.

Uçan G. (2016), “Toplumsal Cinsiyetin Öteki Yüzü: Erkek”. İçinde, Sosyal Politikanın Cinsiyet Halleri, D. Şaşman Kaylı & F. Şahin (Edt.). Nika Yayınevi.

Vargel Pehlivan P. (2017), “Toplumsal cinsiyet Bağlamında Kuramsal Yaklaşımlar: Bir Literatür Taraması”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31, 497-521.

Walby, S. (1990). Theorizing Patriarchy. Blackwell Publishers Ltd.: Oxford, UK and Cambridge USA.

Weber, M. (1995). Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı. İmge Yayınları.

Published

2023-10-21

How to Cite

Sarıgül, A., & Altay, C. . (2023). A Semiotic Analysis of Patriarchy in Turkish TV Series: The Story of Red Room Selvi. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(34), 112–125. https://doi.org/10.5281/zenodo.10030087

Issue

Section

Articles