Examination of the Relationship Between University Students' Foreign Language Learning Difficulty and Anxiety

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8078880

Keywords:

College preparatory students, learning foreign language, difficulty learning a foreign language, foreign language learning anxiety

Abstract

Today, English as a foreign language is becoming an important language all over the world. In addition, English courses are taught to students as a preparatory class in different departments of universities. On the other hand, the state of anxiety caused by the difficulty of learning a foreign language causes students to approach learning English as a foreign language with prejudice. The aim of this research is to examine the relationship between foreign language learning difficulties and anxiety of preparatory class students. 233 preparatory class students from different departments of universities participated in the research. In the first part of the data collection tool used in the research, demographic information about the students was asked, in the second part, the Foreign Language Classroom Anxiety Scale and in the third part, the Foreign Language Learning Difficulties Scale was used. Using these scales, the relationship between the variables was examined by performing canonical correlation analysis. At the end of the research, it was found that foreign language preparatory class students had high level of foreign language classroom anxiety and had difficulty in learning a foreign language due to their learning habits.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aydın, S., & Zengin, B. (2008, April). Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı: Bir Literatür Özeti. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlls/issue/9927/122859 adresinden 15 Kasım 2022tarihinde ulaşılmıştır.

Bayır, M ve Yeşil, R. (2019). Yabancı dil öğrenme zorlukları ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2): 1573-1590.

Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12 (12), 453-464.

Can, E. ve Can, C.I. (2014). Türkiye’de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4(2), 43-63.

Fraenkel J. R. ve Wallen N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.

Güven, Z. (2017). Yabancı Dil Öğreniminde Öz Düzenlemeli Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Researcher: Social Science Studies. 5 (4): 873-888.

Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.

MacIntyre, P. D. ve Gardner, R. C. (1994). The Subtle Effects of Language Anxiety on Cognitive Processing in The Second Language. Language Learning, 44, 283-305.

Marcoulides, G. A. ve Hershberger, S. L. (1997). Multivariate statistical methods, London: Routledge.

MEB, (2009). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. 20.02.2018’de https://mus.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_04/10145220_ adresinden ulaşılmıştır

Mehdiyev, E., Usta, G. ve Uğurlu, C. T. (2016). İngilizce Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 15.

Nunnally, J. C. ve Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory, New York: McGraw-Hill.

Oruç, E. ve Demirci, C. (2020). Yabancı dil sınıf kaygısı ölçeği’nin faktör yapısının incelenmesi, Language Teaching and Educational Research, 3 (1), 76-93.

Stevens, J. P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences, London: Routledge.

Spielberger, C.D. (1971). Theory and research on anxiety. Anxiety and Behavior (third ed.) Edit. C.D. Spielberger. New York : Academic Press Inc. 3-20.

Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics, New York: Pearson

TDK. (2018). Türkçe Sözlük. 15.12.2018 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ gts&view=gts adresinden ulaşılmıştır.

Published

2023-06-25

How to Cite

Ötken, Şule, & Koca, B. (2023). Examination of the Relationship Between University Students’ Foreign Language Learning Difficulty and Anxiety. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(32), 174–183. https://doi.org/10.5281/zenodo.8078880

Issue

Section

Articles