Some Correctionattempts in Süheyl ü Nev-Bahâr

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8078804

Keywords:

Old Anatolian Turkish, Hoca Mesʿud, Süheyl ü Nev-Bahâr, corrections

Abstract

Süheyl ü Nev-bahar is a masnavi translated from a Persian work whose author is unknown in the 14th century by Hoca Mes'ud bin Ahmed and his nephew Izzeddin Ahmed. The work in question, which is among the prominent works of the Old Anatolian Turkish period, consists of 5568 couplets. Two copies of Süheyl ü Nev-bahar have been reached so far. The first of these is the Berlin copy, also known as the Mordtmann copy. The other copy is in the Dehri Dilçin library.

Many studies have been carried out on Süheyl ü Nev-Bahâr since it was first discovered. Several books have been written on the work so far. In addition to this, there are many articles and a considerable amount of dissertation studies on Süheyl ü Nev-bahâr.

In this study, it is aimed to contribute to the studies on Süheyl ü Nev-bahâr. In the introductory part of the study, the main lines of information about the studies on Hoca Mes'ûd bin Ahmed and Süheyl ü Nev-bahar, Süheyl ü Nev-bahar were given. Then, Süheyl ü Nev-bahâr's 270., 3175., 3666., 3186., 5363., 3668., 1084., 3338., 233., 354., 404., 872. and 2629, 1804. On the words and word groups in the couplets, new views were put forward by comparing the views of other researchers and these couplets were tried to be re-interpreted. In the conclusion part, considering all the data, an evaluation was made and some suggestions were made.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aksoy, Ö.A. (2017). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü-2. İnkılâp Kitabevi.

Arat, R. R. (1991). Kutadgu Bilig -I Metin-. Ankara: TDK Yayınları.

Ata, A. (2019). Kısasü’l Enbiyâ (Peygamber Kıssaları). Ankara: TDK Yayınları.

Caferoğlu, A. (1968). Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.

Ciğa, Ö. (2013). Süheyl ü Nev-Bahâr (Metin-Aktarma, Art Zamanlı Anlam Değişmeleri, Dizin). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Diyarbakır: Dicle Üniversitesi / Eğitim Bilimler Enstitüsü.

Cin, A. (2012). Süheyl ü Nev-Bahâr (Kenzü’l-Bedâyiʿ (İnceleme – Metin – Dizin). Konya: Eğitim Yayınevi.

Clauson, S. G. (1972). An Etymological of Pre-Thirteenth-Century Türkish. Oxford: Oxford Press.

Devellioğlu, F. (2010). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.

Dilçin, C. (2016). Süheyl ü Nev-Bahâr. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.

Dilçin, C. (2010). Yeni Tarama Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.

Eraslan, K. vd. (1979). Kutadgu Bilig III İndeks. Ankara: TDK Yayınları.

Ercialsun, A. B. (2013). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.

Erciasun, A.B., Akkoyunlu, Ziyat (2018). Dîvânu Lugâti’t-Türk. Ankara: TDK Yayınları.

Gaddar, Z. (2012). Süheyl ü Nev-Bahâr’ın Dilbilgisel Özellikleri ve Dizini. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Denizli: Pamukkale Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hengirmen, M. (2011). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü-2. Engin Yayınevi.

Karaörs, M. M. (2016). ‘Alî Şîr Nevāyî Nevādirü’ş-Şebâb. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Karamanlıoğlu, A.F. (1989). Seyf-i Serâyî Gülistan Tercümesi (Kitâb Gülistan bi’t-Türk). Türk Dil Kurumu Yayınları.

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991.

Köprülü, F. (2011). Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.

Parlatır, İ. (2010). Atasözleri ve Deyimler- II. Yargı Yayınevi.

Saraçbaşı, M. E. (2010). Örnekleriyle Büyük Deyimler Sözlüğü 1-2. Yapı Kredi Yayınları.

Sevanyan, N. (2018). Nişanyan Sözlük (Çağdaş Türkçenin Etimolojisi). İstanbul: Liber Plus Yayınları.

Özçelik, S. (2014). “Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Düzeltmeler” Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, s. 3/2, 2014.

Paçacıoğlu, B. (2016). VIII.-XVI. Yüzyıllar Arasında Türkçenin Sözcük Dağarcığı. İstanbul: Kesit Yayınları.

TDK, (2019). Ankara: Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü,

Taş, İ. (2009). Süheyl ü Nev-Bahâr’da Eskicil Öğeler. Konya: Palet Yayınları.

Tekin, T. (2010). Orhon Yazıtları. Ankara: TDK Yayınları.

Tezcan, S. (1994). Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Notlar. Ankara: Simurg Yayınları.

Tezcan, (1995). “Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Notlara Birkaç Ekleme.” Türk Dilleri Araştırmaları, 5, 239-245.

Timurtaş, F. K. (2012). Eski Türkiye Türkçesi. İstanbul: Kapı Yayınları.

Toparlı, R. (1992). İrşâdü’l-Mülûk Ve’s-Selâtin. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Toparlı, R. vd. (2007). Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.

Ünlü, S. (2013). Çağatay Türkçesi Sözlüğü. Konya: Eğitim Yayınevi.

Published

2023-06-25

How to Cite

Akman, H. (2023). Some Correctionattempts in Süheyl ü Nev-Bahâr. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(32), 13–25. https://doi.org/10.5281/zenodo.8078804

Issue

Section

Articles