THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERCULTURAL COMMUNICATION APPREHENSION AND XENOPHOBIA IN HEALTH WORKERS*

Kültürlerarası İletişim Kaygısı ile Zenofobi

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7757196

Keywords:

Health workers, Immigrants, Intercultural, Communication, Anxiety

Abstract

Objective: This research was carried out to determine the relationship between the levels of intercultural communication anxiety and xenophobia levels of health workers (nurses and midwives).

Method: The data of the cross-sectional research were collected from nurses and midwives working in a state hospital in Gaziantep between November 2020 and May 2021. The research was conducted with 143 nurses and midwives who voluntarily participated in the study. Data were collected with Personal Data Form, the Intercultural Communication Anxiety Scale and the Xenophobia Scale.

Results: The average score of health workers from the Intercultural Communication Anxiety Scale was 32.64±6.78. The average score of health workers from the Xenophobia Scale was 42.81±7.61. In our research, a positive moderate relation was found between the intercultural communication concerns of health workers and the levels of xenophobia (r=.432, p<0.05). In study, it was found that these variables were lower in the findings on intercultural communication anxiety and xenophobia level with increased educational status (p<0.05).

Conclusion: In research, we found that health workers have a moderate level of intercultural communication anxiety. In addition, it was found that health workers have a high level of xenophobia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdulhakimoğulları, E. D. (2019). Üniversite öğrencilerinin toplumsal kabul bağlamında kültürlerarası iletişim duyarlılığı ve Suriyeli sığınmacı algısı: Sakarya Üniversitesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sakarya.

Acar, G., & Buldukoğlu, K. (2016). Öğrencilerin hastalarla iletişimde karşılaştıkları güçlükler ve zor hasta algıları. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 7(1), 7–12. https://doi.org/10.5505/phd.2016.20592

Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 292–303.

Alkan, A., Erdem, R., & Çelik, R. (2016). Sağlık alanındaki ayrımcı tutum ve davranışlar: Kavramsal bir inceleme. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3), 365–390.

Anderson, J., & Ferguson, R. (2018). Demographic and ideological correlates of negative attitudes towards asylum seekers: A meta‐analytic review. Australian Journal of Psychology, 70(1), 18–29. https://doi.org/10.1111/ajpy.12162

Aslantaş, S. (2019). The effect of intercultural education on the ethnocentrism levels of prospective teachers. International Electronic Journal of Elementary Education, 11(4), 319–326. https://doi.org/10.26822/iejee.2019450790

Ata, F. (2019). Kültürlerarası iletişim kaygısı ile sosyo-kültürel adaptasyon ve yaşam doyumu arasındaki ilişki: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi örneği. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akad Derg, 12(2), 708–735. https://doi.org/10.18094/josc.596287

Ay, E., Kavuran, E., & Turkoglu, N. (2018). Intercultural communication apprehension scale (PRICA): Validity and reliability study in Turkish. International Journal of Caring Sciences, 11(3), 1638–1646. www.internationaljournalofcaringsciences.org

Baksi, A., Arda Sürücü, H., & Duman, M. (2019). Hemşirelik öğrencilerinin kültürlararası duyarlılıkları ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Journal of Academic Research In Nursing, 5(1), 31–39. https://doi.org/10.5222/jaren.2019.75046

Baykara, Z. G. (2014). Hemşirelik bakımı kavramı. Türkiye Biyoetik Dergisi, 1(2), 92–99.

Bozkaya, M., & Aydın, İ. E. (2009). Kültürlerarası ileti̇şi̇m kaygısı: Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ erasmus öğrenci̇leri deği̇şi̇m programı örneği̇. İletişim Fakültesi Dergisi, 29–42.

Ceballos, M., & Yakushko, O. (2014). Attitudes toward immigrants in Nebraska. Great Plains Research, 24(2), 181–195. https://doi.org/10.1353/gpr.2014.0042

Crush, J., & Tawodzera, G. (2014). Medical xenophobia and zimbabwean migrant access to public health services in South Africa. Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(4), 655–670. https://doi.org/10.1080/1369183X.2013.830504

Demir, S., & Yıldırım, N. K. (2014). Psikiyatri hemşirelerinin profesyonel davranışlarının belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 5(1), 25–32. https://doi.org/10.5505/phd.2014.77487

Dias, S., Gama, A., Cargaleiro, H., & Martins, M. O. (2012). Health workers’ attitudes toward immigrant patients: a cross-sectional survey in primary health care services. Human Resources for Health, 10(1), 14. https://doi.org/10.1186/1478-4491-10-14

Göriş, S., Kılıç, Z., Ceyhan, Ö., & Şentürk, A. (2014). Hemşirelerin profesyonel değerleri ve etkileyen faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 5(3), 137–142. https://doi.org/10.5505/phd.2014.74046

Gümüş, Y., & Bilgili, N. (2015). Göçün sağlık üzerindeki etkileri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(1), 63–67.

Gündüz, C. (2019). Sağlık çalışanlarının zenofobi (yabancı düşmanlığı) tutumları ile empatik eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kızıltepe Devlet Hastanesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, Ankara.

Hjerm, M. (1998). National identities, national pride and xenophobia: A comparison of four western countries. Acta Sociologica, 41(4), 335–347. https://doi.org/10.1177/000169939804100403

Hofstede, G., & Hofstede, G. J. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind.

Kahraman, B. Y., & Şahin, M. (2021). Göçmenlerin ülkemizdeki sağlık yüküne etkisi ve göçmenlere bakış açısı: Sağlık Personeli aday örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(1), 98–104. https://doi.org/10.37989/gumussagbil.818662

Kartarı, A. (2016). Kültürlerarası iletişim kuramları. Kültürlerarası İletişim. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları.

Kılıç, S. (2016). Cronbach’s alpha reliability coefficient. Journal of Mood Disorders, 6(1), 47. https://doi.org/10.5455/jmood.20160307122823

Korkmaz, A. Ç. (2014). Sığınmacıların sağlık ve hemşirelik hizmetlerine yarattığı sorunlar. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(1), 37–42. https://doi.org/10.5222/SHYD.2014.037

Küçükkendirci, H., & Batı, S. (2020). Konya’da sağlık çalışanlarının mülteci ve sığınmacılara bakış açısının değerlendirilmesi. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 28–39.

Kumcağız, H., Yılmaz, M., Çelik, S. B., & Avcı, İ. A. (2011). Hemşirelerin iletişim becerileri: Samsun ili örneği. Dicle Tıp Dergisi, 38(1), 49–56.

Mogekwu, M. (2005). African Union: Xenophobia as poor intercultural communication. Ecquid Novi: African Journalism Studies, 26(1), 5–20. https://doi.org/10.1080/02560054.2005.9653315

Neuliep, J. W. (2012). The relationship among intercultural communication apprehension, ethnocentrism, uncertainty reduction, and communication satisfaction during initial intercultural interaction: An extension of anxiety and uncertainty management (AUM) theory. Journal of Intercultural Communication Research, 41(1), 1–16. https://doi.org/10.1080/17475759.2011.623239

Neuliep, J. W., & McCroskey, J. C. (1997). The development of intercultural and interethnic communication apprehension scales. Communication Research Reports, 14(2), 145–156. https://doi.org/10.1080/08824099709388656

Neuliep, J. W., & Ryan, D. J. (1998). The influence of intercultural communication apprehension and socio‐communicative orientation on uncertainty reduction during initial cross‐cultural interaction. Communication Quarterly, 46(1), 88–99. https://doi.org/10.1080/01463379809370086

Nkosi, N. (2014). Influences of xenophobia on accessing health care for refugees and asylum seekers in Johannesburg. University of the Witwatersrand, Johannesburg.

Olkun, E. O., & Öğüt, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin kültürlerarası iletişim kaygı düzeyi: Selçuk Üniversitesi örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(Number: 69), 513–525. https://doi.org/10.9761/JASSS7770

Özdemir, İ. (2011). Kültürlerarası iletişimin önemi. Folklor/Edebiyat, 17(66), 29–39.

Özmete, E., Yıldırım, H., & Duru, S. (2018). Yabancı düşmanlığı (zenofobi) ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40/2), 191–209. https://doi.org/10.21560/spcd.v18i39974.451063

Padır, M. A. (2019). Examining xenophobia in Syrian refugees context: The roles of perceived threats and social contact. Doctoral Thesis. Middle East Technical University Social Sciences Institute, Ankara.

Plaza del Pino, F. J., Soriano, E., & Higginbottom, G. M. (2013). Sociocultural and linguistic boundaries influencing intercultural communication between nurses and Moroccan patients in southern Spain: a focused ethnography. BMC Nursing, 12(14), 1–8. https://doi.org/10.1186/1472-6955-12-14

Scott, C., & Safdar, S. (2017). Threat and prejudice against Syrian Refugees in Canada: Assessing the moderating effects of multiculturalism, interculturalism, and assimilation. International Journal of Intercultural Relations, 60(2017), 28–39. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.06.003

Sertöz, Ö. Ö., Tuncel, Ö. K., Sertöz, N., Hepdurgun, C., Haznedaroglu, D. İ., & Bor, C. (2021). Üçüncü basamak bir üniversite hastanesinde Covid-19 pandemisinde sağlık çalışanlarında tükenmişlik: Psikolojik destek ihtiyacının değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 32(2), 75–86. https://doi.org/10.5080/u25964

Taylor, G., Papadopoulos, I., Dudau, V., Maerten, M., Peltegova, A., & Ziegler, M. (2011). Intercultural education of nurses and health professionals in Europe (IENE). International Nursing Review, 58(2), 188–195. https://doi.org/10.1111/j.1466-7657.2011.00892.x

Türker, A. (2019). Aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire ve ebelerin sağlık iletişimi yeterlilikleri ve kültürlerarası etkililikleri. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Ulrey, K. L., & Amason, P. (2001). Intercultural communication between patients and health care providers: An exploration of intercultural communication effectiveness, cultural sensitivity, stress, and anxiety. Health Communication, 13(4), 449–463. https://doi.org/10.1207/S15327027HC1304_06

Veer, K. Van Der, Yakushko, O., Ommundsen, R., & Higler, L. (2011). Cross-national measure of fear-based xenophobia: Development of a cumulative scale. Psychological Reports, 109(1), 27–42. https://doi.org/10.2466/07.17.PR0.109.4.27-42

Vydelingum, V. (2006). Nurses’ experiences of caring for South Asian minority ethnic patients in a general hospital in England. Nursing Inquiry, 13(1), 23–32. https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2006.00304.x

White, J. A., Blaauw, D., & Rispel, L. C. (2020). Social exclusion and the perspectives of health care providers on migrants in Gauteng public health facilities, South Africa. PLoS ONE, 15(12), e0244080. https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal. pone.0244080

Yıldırım, J. G. (2019). Suriyeli mültecilere bakım veren hemşire öğrencilerin deneyimleri: Olgubilim çalışması. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 28(4), 263–271. https://doi.org/10.17942/sted.468021

Zeisset, M. (2016). The happiest xenophobes on earth: Examining anti-immigrant sentiments in the nordic countries. Res Publica-Journal of Undergraduate Research, 21(1), 1–19. http://digitalcommons.iwu.edu/respublica/vol21/iss1/6http://digitalcommons.iwu.edu/respublica/vol21/iss1/6

Published

2023-03-21

How to Cite

AVCI, S., & DEMİR, E. . (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERCULTURAL COMMUNICATION APPREHENSION AND XENOPHOBIA IN HEALTH WORKERS*: Kültürlerarası İletişim Kaygısı ile Zenofobi. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(30), 1–15. https://doi.org/10.5281/zenodo.7757196

Issue

Section

Articles