Opinions of Mathematics Teachers on the 8th Grade Mathematics Curriculum

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8078844

Keywords:

Curriculum, 8th Grade Mathematics, Curriculum Evaluation, Teacher Opinions

Abstract

In this study, it is aimed to examine the effectiveness of the 8th grade mathematics curriculum in terms of objectives, content, learning experiences, evaluation methods and the ability to develop positive attitudes towards mathematics in students in line with teachers' opinions. Semi-structured interview technique was preferred in the study, which was designed as a case study, one of the qualitative research approaches. A semi-structured interview form developed by the researcher was used to be used during the interviews. The study group of the research consists of 17 secondary school mathematics teachers who have attended the classes of the 8th grade in the last 3 years (2018-2021) and are still working in official secondary schools affiliated to the Ministry of National Education. While determining the study group, criterion sampling method, which is one of the sampling methods suitable for the purpose, was used. Content analysis techn ique was used in the analysis of the collected data. Code, categories and themes were created. According to the research results; It is necessary to remove the achievements related to geometry subjects from the 8th grade mathematics curriculum and to simplify the curriculum. When the results about the content part of the curriculum are examined, it is seen that there is no problem. In terms of educational status sub-dimension, it has been stated that the distant goals of the Ministry of National Education can be achieved with an education that is material-supported and allows the student to explore, based on the learning-by-doing approach. The results of the test situations sub-dimension, although the importance of alternative assessment and evaluation methods are known, it is not preferred because some conditions cannot be met, and it has been concluded that peer and self-assessment are the most preferred and admired methods. According to the results of the attitude sub-dimension, in order for students to develop positive attitudes towards mathematics, the curriculum should be simplified and the subjects should be explained in an enriched manner with visual objects that allow the student to explore.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akpınar, E. (2020). 8. sınıf matematik dersi öğretim programı etkinliklerinin öğrencilerin dönüşüm geometrisi ünitesindeki kavramsal gelişimlerine etkisinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aktan, O. (2020). İlkokul matematik öğretim programı dersi kazanımlarının yenilenen Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,48, 15-36.

Bayrak, B. ve ERDEN, A. M. (2007). Fen Bilgisi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 137-154.

Bindak, R. (2005). İlköğretim Öğrencileri için Matematik Kaygı Ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.

Büyüköztürk, Ş. vd. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Creswell, J.W. (2012). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Çiftci, O., & Tatar, E. (2015). Güncellenen ortaöğretim matematik öğretim programı hakkında öğretmen görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 6(2), 285-298.

Dağlar, S. (2008). 2005 Yılı İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Demirel, Ö. (2015). Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Doğan, H. (2019). Ortaöğretim Programları Üzerinde Bir İnceleme. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 3 (1) , 65-90.

Duban, N. ve KÜÇÜKYILMAZ, E. A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim online, 7(3), 769-784.

Epçaçan, C., & Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Journal of International Social Research, 1(4).

Eski, C. (2017). Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen ve Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Gündoğdu Z. (2022). 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 5-8. Sınıf Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi Ve Program Hakkında Öğretmen Görüşleri, Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

İncikabı, L., Mercimek, O., Ayanoğlu, P., Aliustaoğlu, F., & Tekin, N. (2016). Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının TIMSS Bilişsel Alanlarına Göre Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1149-1163.

İyiol, F. F. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Matematik Programının Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Konur, K. (2012). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kumru, B. E. (2021). Coğrafya Ders Kitaplarının Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Teknikleri Bakımından İncelenmesi Ve Coğrafya Öğretmenlerinin Sözü Edilen Teknik Ve Uygulamalara İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale.

Kutlu, İ. (2021). Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Tekniklerinin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Motivasyon Ve Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

MEB. (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı

Okçu, Y. (2007). Matematik eğitiminde portfolyo değerlendirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Orbeyi, S. & Güven, B. (2008). Yeni İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nın Değerlendirme Öğesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4 (1) , 133-147.

Ornstein, A. C. ve Hunkins, F. P. (2014). Eğitim Programı: Temeller, İlkeler ve Sorunlar (A. Doğutaş, Çev.). Konya: Eğitim Yayınevi

Patton, Q. M. (2018). Nitel Araştırmada Çeşitlilik, Kuramsal Yönelimler. (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Nitel Araştırma Ve Değerlendirme Yöntemleri (s. 75-143). Ankara: Pegem Akademi

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya (26. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık

Şahin, S. (2007). İlköğretim I. Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Olarak Hazırlanan Matematik Dersi Programına İlişkin Algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Şen, Ö. (2017). Matematik dersi ortaokul öğretim programlarının karşılaştırılması: 2009-2013-2017. Current Research in Education, 3(3), 116-128.

Şimşek, A. (2014). Öğretim Tasarımı (3. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Tabak, G. & Göçer, A. (2013). 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün Ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi. A.E.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2) , 147-169.

Taşdemir, C. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 5 (1) , 1-12

Tural, A., & Duman, B. (2021). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (2018)’nın Çevre Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu -5, 395-402.

Uzunöz, A., & Akbaş, Y. (2011). Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Yeni Program Hakkındaki Görüşleri: Trabzon Örneği. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 6(11), 135-155.

Yıldırım, S. (2009). İlköğretim I. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programının Kazanımlar Boyutunun Öğretmen Görüşlerince Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Zorluoğlu, S. L., Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2016). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1).

Published

2023-06-25

How to Cite

Eski, C., & Hotaman, D. (2023). Opinions of Mathematics Teachers on the 8th Grade Mathematics Curriculum. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(32), 85–112. https://doi.org/10.5281/zenodo.8078844

Issue

Section

Articles