Investıgatıon of the Currıculum Lıteracy and Self-Effıcacy of Teachers

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8078831

Keywords:

Teacher, Curriculum, Self-Efficacy, Curriculum Literacy, Education Program

Abstract

This research, aiming to investigate the relationship between the teachers' curriculum literacy and self-efficacy, was designed in the relational screening model of the qualitative research method. The universe of the research consisted of the teachers working at the state schools in Gümüşhane province; the sample consisted of 248 teachers who were selected with simple random sampling and among those who admitted to participating in the research voluntarily. The research data were collected with a "Curriculum Literacy and Self-efficacy Scale". The data were analysed with the SPSS package program by applying the frequency, arithmetic means, correlation analysis and regression analyses. According to the research results, it was found that the teachers' self-efficacy perception and their curriculum literacy were high. In addition, a positive significant relationship was found between the teachers' curriculum literacy levels and self-efficacy perceptions both at the level of total scores and the sub-dimensions. According to another result, the teachers' curriculum literacy levels are a significant predictor of their self-efficacy perceptions. The predicting relationship between the teachers' curriculum literacy levels and their self-efficacy perceptions actualise both through the total scores and sub-dimensions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akpınar, B. (2015). Eğitimde program geliştirme. Data Yayınları: Ankara

Aktürk, A. O. ve Delen, A. (2020). The relationship between teachers’ technology acceptance levels and self-efficacy beliefs. Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal), 4(2), 67-80.

Akyıldız, S. (2020). Eğitim Programı Okuryazarlığı Kavramının Kavramsal Yönden Analizi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 315-332.

Arı, A. (2010). Öğretmen adaylarının ilköğretim programıyla ilgili eğitim fakültelerinde kazandıkları bilgi ve beceri düzeylerine ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 251-274

Aslan, S. ve Gürlen, E. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 171-186.

Atlı, K., Kara, Ö. ve Mirzeoğlu,, A. D. (2021). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(2), 281-299.

Bahar, H. H. ve Kağan, M. (2018). Öğretmen adaylarında özyeterlik algılarının yordayıcısı olarak beş faktör kişilik özellikleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 676-686.

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-148.

Bandura, A. (1995), Exercise of personal and collective efficacy in changing societies, A. Bandura (Ed.), Self Efficacy in Changing Societies, Cambridge: Cambridge University Press, pp:1-46

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Bolat, Y. (2017). Eğitim Programı Okuryazarlığı Kavramı ve Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği. Electronic Turkish Studies, 12(18), 121-138.

Boncuk, A. (2021). Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeylerinin, öğretim programına bağlılık düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi. Anatolian Turk Education Journal, 3(1), 88-108.

Booth, M. Z., Abercrombie, S., & Frey, C. J. (2017). Contradictions of adolescent self-construal: examining the interaction of ethnic identity, self-efficacy and academic achievement. Mid-Western Educational Researcher, 29(1), 3-19

Büyükkaragöz, S. (1997). Program Geliştirme: Kaynak Metinler (2nd Edition). Öz Eğitim Yayınları, Konya.

Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim (Education and Science), 30(137): 74-81.

Çolak, İ., Yorulmaz, Y. İ. ve Altınkurt, Y. (2017). Öğretmen özyeterlik inancı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 20-32.

Demir, E. ve Toraman, Ç. (2021). Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlık Düzeyleri. Trakya Eğitim Dergisi,11(3), 1516-1528.

Demir, S. (2018). Okul yöneticilerinin motivasyonel dili ile öğretmen öz yeterliği arasındaki ilişki üzerine bir çalışma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 177-183.

Ekici, G. (2006). Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları Üzerine Bir Araştırma. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (24), 87-96.

Erdem, C. ve Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 123-138.

Field, A. (2005). Discovering stasitics using SPSS (Second Ed.). London: Sage Publication.

Gömleksiz, M. N. ve Serhatlıoğlu, B. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançlarına İlişkin Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 8(7), 201-221.

Güneş Şınego, S. ve Çakmak, M. (2021). Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Kesit Akademi Dergisi, 7 (27), 233-256.

Kaçar, T. ve Beycioğlu, K. (2017). İlköğretim öğretmenlerinin öz yeterlik inançları. İlköğretim Online, 16(4), 1753-1767.

Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığına yönelik yeterlik düzeyleri üzerine bir inceleme. Journal of International Social Research, 12(65), 827-840.

Keskin, A. ve Korkmaz, H. (2017). Öğretmenlerin “Program okuryazarlığı” kavramına yükledikleri anlam. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 26-28 Ekim 2017, Muğla, Türkiye.

Keskin, A. (2020). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerine yönelik algılarının belirlenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Kırmızı, F. S. ve Yurdakal, İ. H. (2019). Sınıf öğretmenlerinin 2018 Türkçe dersi öğretim Programı’na ilişkin görüşleri. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(1), 64-76.

Kutluca, A. Y. (2018). Öğretmen öz-yeterliğinin motivasyon ve epistemolojik ve pedagojik inanç sistemleri açısından incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(2), 175-192.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), (2022a). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge, Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2143.pdf , Erişim tarihi: 20.11.2022

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), (2022b). Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Araçları ile Bunlara ait Elektronik İçeriklerin İncelenmesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler ve Açıklamaları, Kaynak: https://kitapinceleme.meb.gov.tr/De%C4%9Ferlendirmeye%20Esas%20Olacak%20Kriterler%20ve%20A%C3%A7%C4%B1klamalar%C4%B1.pdf , Erişim tarihi: 20.11.2022

Moran, M., T., Hoy, A. W., & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.

Özer, Y. ve Acar, M. (2011). Öğretmenlik mesleği genel yetelikleri üzerine ikili karşılaştırma yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(40), 89-101.

Özerkan, E. (2007). Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki (Master's thesis, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Pallant, J. (2017). SPSS kullanma kılavuzu SPSS ile adım adım veri analizi (2. baskı). (S. Balcı, B. Ahi, Çev.). Anı yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi 2015).

Sarıca, R. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlıkları üzerine bir çalışma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 132-170.

Susam, B. ve Demir, M. K. (2020). Öğretim programlarının değişimi üzerine sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(2), 245-267.

Şahin, B. (2019). 2005 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(1), 81-102.

Şen, A. (2019). Vatandaşlık eğitiminde değişiklik ve süreklilikler: 2018 sosyal bilgiler öğretim programı nasıl bir vatandaşlık eğitimi öngörüyor?. Eğitimde nitel araştırmalar dergisi, 7(1), 1-28.

Toy, S. N. ve Duru, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğretmen öz yeterlikleri ile kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Ege Eğitim Dergisi, 17(1), 146-173.

Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and teacher education, 17(7), 783-805.

Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları secondary school teachers’ self-efficacy beliefs. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 1-16.

Varış, F. (1994). Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler (5th Edition). Alkım Kitapçılık Yayıncılık, Ankara.

Yılmaz, G. ve Kahramanoğlu, R. (2021). Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri, program yönelimleri ve programa bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(10), 178-187.

Published

2023-06-25

How to Cite

Yalçın, S., Bahar, H. H., & Yalçın, S. (2023). Investıgatıon of the Currıculum Lıteracy and Self-Effıcacy of Teachers. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(32), 61–74. https://doi.org/10.5281/zenodo.8078831

Issue

Section

Articles