[1]
S. . Zeynal, “PROFESSOR HƏSƏN MİRZƏYEVİN ELMİ YARADICILIĞINDA FEİLİN TƏSRİFLƏNMƏYƏN FORMALARI - FEİLİ SİFƏT”, EUROASIA, vol. 10, no. 30, pp. 80–85, Mar. 2023.