Zeynal, S. . (2023) “PROFESSOR HƏSƏN MİRZƏYEVİN ELMİ YARADICILIĞINDA FEİLİN TƏSRİFLƏNMƏYƏN FORMALARI - FEİLİ SİFƏT”, EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(30), pp. 80–85. doi: 10.5281/zenodo.7757615.