Zeynal, Sərdar. 2023. “PROFESSOR HƏSƏN MİRZƏYEVİN ELMİ YARADICILIĞINDA FEİLİN TƏSRİFLƏNMƏYƏN FORMALARI - FEİLİ SİFƏT”. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 10 (30):80-85. https://doi.org/10.5281/zenodo.7757615.