Zeynal, S. . (2023). PROFESSOR HƏSƏN MİRZƏYEVİN ELMİ YARADICILIĞINDA FEİLİN TƏSRİFLƏNMƏYƏN FORMALARI - FEİLİ SİFƏT. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(30), 80–85. https://doi.org/10.5281/zenodo.7757615