Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İDARİ PERSONELİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SONRASI FARKINDALIKLARI
(AWARENESS OF ADMINISTRATIVE STAFF ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AFTER TRAINING )

Author : berna gür  Yağmur SEZİK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 11-24
    


Summary

İş sağlığı ve güvenliği (İSG); çalışanlara tehlike ve risklerden uzak çalışma hayatı sağlamayı amaçlamaktadır. Ülkemizde çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla 6331 sayılı İSG Kanunu çıkarılmıştır. Çıkan bu kanunla kamu ve özel çalışanlarının İSG eğitimi almaları zorunlu olmuştur. Çalışmamızda Hitit Üniversitesinde çalışan idari personelin katılmış oldukları İSG temel eğitim sonrası farkındalıklarının tespit edilmesi ve çalışanların demografik özelliklerine bağlı olarak bu farkındalıkların farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda araştırmanın evrenini; Hitit Üniversitesi bünyesindeki idari çalışanları oluştururken, örneklemi ise ulaşılabilen ve çalışmaya gönüllü olarak katılan idari çalışanlar oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda idari çalışanların eğitim sonrası iş sağlığı ve güvenliği farkındalık düzeyleri ve buna etki eden faktörler belirlenmiştirKeywords
İdari Çalışan, İSG Farkındalığı, İş Sağlığı ve Güvenliği

Abstract

Occupational health and safety (OHS); aims to provide employees with a working life free from dangers and risks. In order to ensure the safety of employees in our country, the OHS Law No. 6331 was enacted. With this law, public and private employees were obliged to receive OHS training. In our study, it is aimed to determine the awareness of the administrative staff working at Hitit University after the OHS basic training and to determine whether these differences differ depending on the demographic characteristics of the employees. In this sense, the universe of the research; While the administrative staff at Hitit University are constituted, the sample consists of administrative employees who can be reached and voluntarily participate in the study. The data were collected by face to face survey method. As a result of the research, the level of awareness of the administrative workers about the occupational health and safety after the training and the factors affecting this were determinedKeywords
Administrative Employee, OHS Awareness, Occupational Health and Safety

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri