Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR YAPAN VE YAPMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
(THE EXAMİNATİON OF HOPELESSNESS LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO SPORT AND WHO DO NOT SPORT )

Author : ELİF KARAGÜN  Kerim AYHAN, Sabit SELVİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 1-10
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, Kocaeli İzmit İlçesinde spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, İzmit İlçesinde tek olan Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nin Spor Bölümü ile seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yönteminden ulaşılabilir olması nedeniyle Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi 11 ve 12. Sınıflar örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma izinleri alındıktan sonra okullarda öğrencilerle toplantılar yapılarak araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Bilgilendirme sonrası Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesinden 132, Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Spor Bölümünden de 27 olmak üzere toplamda 159 gönüllü öğrenci araştırmaya katılmıştır. Gönüllü katılımcılara; sosyo-demografik özellikleri belirlemek için bilgi formu ile 1991 yılında Seber, tarafından Türkçeye çevrilen Beck umutsuzluk ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 25.0 paket programında analiz edildiğinde normal dağılım gösterdiğinden, ikili küme karşılaştırmaları için bağımsız grup t-testi, üç ve daha fazla küme karşılaştırmaları için de Varyans analizi kullanılmıştır. Veri analizleri sonucunda; spor yapan ve yapmayan öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ayrıca; cinsiyet, anne ve baba eğitim düzeyi, aylık gelir, lisans yılı açısından da sonuçlar anlamlı bulunmaz iken; sayısal bölümde okuyanlar, 16 yaşında olanlar, 11. Sınıfa devam edenler, Anadolu lisesinde okuyanlar ve şiddet görenlerde anlamlı derecede umutsuzluğun yüksek olduğu görülmüştür. Sayısal bölümde okuyan öğrencilerin umutsuzluk puanı yüksek iken, spor bölümünde okuyan öğrencilerin puanları düşük bulunmuştur. Sonuçta lise düzeyinde spor yapmaktan öte yaş dönem özellikleri gereği akademik kaygılar ve duygusal özelliklerin umutsuzluk düzeyinin değişiminde önemli birer faktör olduğu, konuyla ilgili deneysel çalışmaların planlanmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.Keywords
Lise öğrencileri, Umutsuzluk, Spor, Anadolu Lisesi, Spor Lisesi

Abstract

The goal of this study was to review the hopelessness level of high school students who sport and who do not sport in İzmit district of Kocaeli Province. In accordance with this purpose, Sports Department of Hayrettin Gürsoy Fine Arts and Sports College and from Tevfik Seno Arda Anatolian High School was selected as sample of 11th and 12th classes. Information related to the research was provided for students in schools after receiving required research permissions. Entirely 159 students whose 132 were from Tevfik Seno Arda Anatolian High School and 27 were from Hayrettin Gürsoy Fine Arts and Sports College participated in research after informing. Beck hopelessness scale were applied to volunteer participators to determine their sociodemographic attributes. Since data displayed normal distribution when they were analyzed in SPSS 25.0 packaged software, an independent group t-test was used for binary cluster comparisons; variance analysis was utilized for three and more than three cluster comparisons. At the end of data analyses, it was not found a significant difference between hopelessness levels of students who sport and who do not sport. Moreover, hopelessness is significantly high in students who study in math departments; are 16 years old; study in 11th class; study in Anatolian High School and are subjected to violence while there are no significant results in terms of gender, educational background of parents, monthly income and the license year. Students who study in the sports department have low scores while hopelessness scores of students who study in the math department are high. In conclusion, for assessments, academic concerns and emotional characteristics are remarkable factors in the change of hopelessness level by force of age period features beyond playing sports at the high school level; there is a need for planning empirical studies related to the issue.Keywords
High School Students, Hopelessness, Sports, Anatolian High School, Sports College

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri