Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


21. YÜZYIL TÜRKİYE’SİNDE TARİHSİCİ MİMARLIĞIN İZİ: ÜNİVERSİTE GİRİŞ (NİZAMİYE) KAPILARI
(THE SIGN OF HISTORICIST ARCHITECTURE IN 21th CENTURY TURKEY: MAIN UNIVERSITY GATES )

Author : BEYZA ONUR IŞIKOĞLU  ÖMER ÖZEREN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 44-55
    


Summary

Mimarlık basit anlamda yapılı çevre üretme pratiğiyle ilişkili olsa da, aynı zamanda toplumsal yapıyı şekillendiren politik bir karaktere de sahiptir. Bu yönüyle mimarlık, ideolojileri görünür kılan ve somutlaştıran bir yapıdadır. İdealize bir toplum yaratma sürecinde mimarlık, güçlü bir araç ve temsil niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda, son zamanlarda Türkiye’de mimarlık ortamı, tarihsel öğelere referans veren ve tarihi üslupları yeniden canlandırmaya yönelik bir girişime sahne olmuştur. Böyle bir mimarlık ortamının, salt mimari biçim ve üslup üretimi bakımından değil, aynı zamanda ideoloji-siyasi erk-mimarlık üçgeninde de tartışılması gerekmektedir. Bu tartışma zemininde, çalışmanın konusunu ilk olarak, Türkiye’de iktidarın yönlendirmesiyle, tarihsel öğelerle ve muhafazakâr bir karakterle ön plana çıkan tarihsici mimarlık kavramı oluşturmuştur. Türkiye’de ağırlıklı olarak kamu ve eğitim yapılarında etkisini gösteren tarihsici mimarlığın izleri bu çalışmada üniversite eğitim yapıları için bir kimlik niteliğinde olan giriş/nizamiye kapıları kapsamında incelenmiştir. Türkiye’deki üniversite giriş kapıları örnekleri incelendiğinde, birçok örneğin aynı muhafazakâr ideolojiden beslendiği ve türdeş bir görünüm sergilediği gözlenmiştir. Tarihsiciliği idealize eden bu tutum, kentlerimiz için güçlü bir temsil niteliği olan üniversitelerde benzeşme-aynılaşma sorununu ortaya çıkarmış ve üniversite gibi önemli bilim üretim alanlarının kendine özgü bir kimliğe sahip olmasını engellemiştir. Son olarak, Türkiye’de kamu yapılarında olduğu gibi üniversite giriş kapılarının da sahip olduğu bu “neo” üslubun, ideolojik tabanlı yeni bir tarih yazımı girişiminin parçası olduğu düşünülmektedir.Keywords
Mimarlık, tarihsicilik, ideoloji, mimari biçim, üniversite giriş kapıları

Abstract

Although architecture is simply related to the practice of producing built environments, it also has a political character that shapes the social structure. In this respect, architecture is a structure that makes ideologies visible and concrete. Architecture is a powerful tool and representation in the process of creating an idealized society. In this context, recent architectural environment in Turkey, giving reference to historical items and historical style has been an attempt to revive the scene. Such an architectural environment must be discussed not only in terms of architectural form and style production, but also in the triangle of ideology-political power-architecture. In this debate, the subject of the study as the first, with power routing in Turkey has created a character with historical items and conservative fore historicist architecture. Signs of historicist architecture in Turkey showing the effect of public and educational buildings input in an identity that qualification for those working in university education structures was examined under the main university gates. When the main university Gates examination examples in Turkey, for example, that fed many of the same conservative ideology and was observed to exhibit a homogeneous appearance. This attitude, which idealizes historicism, raised the problem of similarity in universities that have a strong representation feature for our cities and prevented important science production areas such as universities from having a unique identity. Finally, as in public buildings in Turkey that it also includes the main university gates that have "neo" the stylistic, ideological-based is considered to be part of a new initiative historiography.Keywords
Architecture, historicism, ideology, architectural form, main university gates

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri