Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2013-2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN STEM ALANLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARININ CİNSİYET BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF REGISTERED STUDENT NUMBERS IN STEM AREAS AT TURKISH UNIVERSITIES BETWEEN 2013-2019 IN THE CONTEXT OF GENDER )

Author : ilker YAKIN  Ozge OZKURT  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 68-85
    


Summary

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve bilimsel yaklaşımın büyük rol oynayacağı öngörülen yeni ekonomik sistemde STEM (Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik) alanlarına ait bilgi ve üst düzey düşünme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı iş kollarında ve yaşamın birçok alanında olduğu gibi eğitim kademelerinde de kadınlar ve erkekler değişik STEM alanlarında farklı şekillerde temsil edilmektedir. Hatta alanyazında da sıklıkla belirtildiği gibi üniversite düzeyinde kadınların STEM alanlarına katılımlarında erkeklere oranla büyük farklar bulunmaktadır. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı 2013-2019 yılları arasında Türkiye’deki üniversitelerin STEM alanlarında kayıtlı öğrenci sayılarının cinsiyet bağlamında karşılaştırmasını yapmak ve STEM alanları bazında sayılardaki değişimleri ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yaklaşımının kullanıldığı çalışmanın verileri YÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerindeki 2013-2019 yılları arasında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde STEM alanlarını tercih ederek bu alanlara yerleşen kadın ve erkek öğrenci sayılarını içeren dokümanlardan oluşmaktadır. YÖK verilerinde sunulan eğitim alanları içinden STEM alanlarına dâhil olan bölümler Bilim Alanları, Bilgisayar Bilimleri-Matematik Alanları, Medikal-Sağlık alanları ve Mühendislik-Teknoloji alanları olmak üzere dört kategori altında toplanmıştır. Bu aşamada çalışmanın verileri YÖK alanları ile denkliğine bakılarak uygun kategorinin altında gruplandırılmış ve daha sonra ilgili kategoriler için toplam öğrenci sayıları bu son gruplamalara göre Excel tablolarında düzenlenmiştir. Veri analizine yönelik gerçekleştirilen son aşamada ise tablolardaki sayılardan her bir öğrenim düzeyi için ilgili grafikler oluşturularak bulgular bölümünde sunulmuştur. Çalışmanın bulguları göstermektedir ki çalışma kapsamındaki yıllar içerisinde STEM alanları için ön lisans düzeyinde genellikle Medikal-Sağlık Alanları; lisans ve lisansüstü düzeyde ise sürekli Mühendislik-Teknoloji Alanları öğrencilerin tercihleri doğrultusunda en fazla öğrenci kaydına sahiptir. Ayrıca lisansüstü düzeyde Bilim Alanlarında ve lisans düzeyinde Bilgisayar-Matematik Alanlarında yıllar bazında erkek ve kadın öğrenci sayılarında değişen trendlerde değişiklikler görülmesine rağmen ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde Medikal-Sağlık Alanları dışındaki tüm kategorilerde erkek öğrenci sayısı kadın öğrenci sayısından fazladır.Keywords
STEM, STEM alanları, STEM’de kadın katılımı

Abstract

In new economic system, which is predicted to play a major role in information and communication technologies and scientific approach, individuals with knowledge and higher order thinking skills of STEM fields (Science, Technology, Engineering, Mathematics) are needed. Women and men are represented in different ways in diverse STEM fields, as well as in different fields of business and in many areas of life. In fact, as mentioned frequently in the literature, there are large differences in the participation of women in STEM fields at university level compared to men. In this context, this study aims to make a comparison between the years 2013-2019 in the context of gender in STEM fields the number of registered students of the universities in Turkey and to reveal changes in the number basis for the STEM fields. The data of the study, which uses the document analysis approach that is one of the qualitative research methods, consists of documents containing the number of female and male students who have registered in these fields by choosing STEM fields between 2013-2019 on the Information Management System of the Council of Higher Education (YOK) at associate, undergraduate, and graduate levels. The departments included in the STEM fields among the education fields presented in the YOK data are categorized under four categories: Science Fields, Computer Science-Mathematics Fields, Medical-Health fields and Engineering-Technology fields. At this stage, the data of the study were grouped under the appropriate category by looking at their equivalence with the YOK’s fields, and then the total number of students for the relevant categories were arranged in Excel tables according to these last groupings. In the last stage of data analysis, related graphics were created for each education level from the numbers in the tables and presented in the findings section. The findings of the study show that over the years covered by the study, Medical-Health Fields are generally at the associate level for STEM fields; At the undergraduate and graduate levels, the Engineering-Technology fields have always the highest number of students in line with the students' preferences. In addition, although there are changes in the number of male and female students in the fields of Science at graduate level and in the fields of Computer Science-Mathematics at the undergraduate level, the number of male students is higher than the number of female students in all categories except for Medical and Health Fields at the associate, undergraduate and graduate levels.Keywords
STEM, STEM fields, Women in STEM

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri