Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÜYÜK ve ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) ALANINDAKİ TEZLERİN BİBLİYOGRAFYASI
(BIBLIOGRAPHY OF THESES IN THE FIELD OF FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (BOBI FRS) )

Author : H. Arif TUNÇEZ  Öğr. Gör. Dr. Bilal ERDEM, Prof. Dr. Selçuk BALI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 86-94
    


Summary

BOBİ FRS 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanmaya başlanmış olup, YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne ait internet sitesindeki tarama sonucu bu alanda erişim izni olan toplam 14 adet teze ulaşılmıştır. Söz konusu siteden elde edilen verilerin bibliyografya çalışması yapılarak, araştırmanın bulgular kısmında, lisansüstü tezlerin üniversitelere ve tez danışmanlarına göre dağılımı ile tez konuları vb. bilgilere göre sınıflandırma yapılmıştır. BOBİ FRS ile ilgili tezlerden bir kısmı anket çalışması bir kısmı ise BOBİ FRS’nin VUK veya TMS/TFRS ile karşılaştırması yapılarak tamamlanmıştır. Tezlerin içeriğine dair çeşitli bilgilerin sunulduğu bu çalışma, BOBİ FRS ile ilgili çalışmalar yapacak araştırmacılara hem ön bilgi vermesi hem de çalışma alanlarını yönlendirmesi açısından önem taşımaktadır.Keywords
TMS, Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS).

Abstract

BOBI FRS has been implemented since 1 January 2018 and a total of 14 theses with access in this area have been reached as a result of the search on the website of YOK National thesis Center. Bibliography of the data obtained from the said site has been done and in the findings part of the research, the distribution of graduate theses according to universities and thesis advisors and classification according to the information on thesis subjects etc.has been made. Some of the theses about BOBI FRS were completed by a survey study and some of them were made by comparing BOBI FRS with TPL or TAS / TFRS. This study, in which various information about the content of theses is presented, is important for providing preliminary information to the researchers who will be doing studies on BOBI FRS as well as directing their fields of study.Keywords
TAS, Financial Reporting Standard for Large and Medium-Sized Enterprises (BOBI FRS).

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri