Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mahtumkulu Firâkî ve Abdulla Oripov Şiirlerinde Metaforik Transferler
(Metaphorical Transfers in The Poems of Mahtumkulu Firaki And Abdulla Oripov )

Author : Emrah YILMAZ  Emrah Yılmaz, Tuğba Yılmaz  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 25
Page : 99-111
    


Summary

Çalışmada, Türkmen millî şairi Mahtumkulu Firâkî’nin ve Özbek millî şairi Abdulla Oripov’un şiirlerindeki gönül, ses, söz, satır, şiir, destan, fikir gibi bazı kavramlar metaforik transferler bakımından tahlil edilmiştir. Bilindiği üzere 18. yüzyılda yaşamış olan Firâkî klasik Türkmen Edebiyatı’nın, Oripov ise modern Özbek Edebiyatı’nın öne çıkan iki zirve şahsiyetidir. Araştırmada dil ve düşünce ilişkisi irdelenerek sözü edilen kavramlara yüklenen anlamlar ile her iki şairin kavramsal düşünce yapısına, tefekkür gücüne, zihinsel yolculuğuna, iç sesine ve dahi ifade biçimine dikkat çekilmek istenmiştir. Başlangıçta felsefenin mercek altına almış olduğu metafor mefhumu, zamanla edebiyat başta olmak üzere pek çok disiplinin müracaat ettiği müşterek bir kavram hâline gelmiştir. Doküman inceleme yöntemi kullanılarak saptanan metaforik unsurlar; 1980’li yıllarda George Lakoff ve Mark Johnson tarafından konvansiyonel metaforlar olarak formülleştirilen ontolojik, yapısal, yönelim metaforları esasında kategorize edilmiştir. Bunun yanı sıra metonimik kullanımlara ve bazı dolaylamalı (perifrastik) unsurlara da yer verilmiştir. Söz konusu sanatkârların edebî mirası üzerinden Türkmen ve Özbek Edebiyatı’ndaki bazı kültürel kodlar çözümlenmek istenmiştir.Keywords
Mahtumkulu, Abdulla Oripov, metafor.

Abstract

In the study, some concepts such as heart, voice, word, line, poem, epic, idea in the poems of Turkmen national poet Mahtumkulu Firâkî and Uzbek national poet Abdulla Oripov were analyzed in terms of metaphorical transfers. As it is known, the classical Turkmen literature of Firaki, who lived in the 18th century, Oripov, on the other hand, are two prominent figures of modern Uzbek Literature. In the research, the relationship between language and thought was examined and it was aimed to draw attention to the meanings attributed to the aforementioned concepts and the conceptual thought structure, contemplation power, mental journey, inner voice and expression style of both poets. The concept of metaphor, which was initially focused on by philosophy, has become a common concept applied by many disciplines, especially literature, over time. Metaphorical elements determined by using the document analysis method; It has been categorized on the basis of ontological, structural, orientation metaphors that were formulated as conventional metaphors by George Lakoff and Mark Johnson in the 1980s. In addition, metonymic uses and some indirect (perifrastic) elements are also included. It is aimed to analyze some cultural codes in Turkmen and Uzbek literature through the literary heritage of these artists.Keywords
Mahtumkulu, Abdulla Oripov, metaphor.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri