Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORKESTRA DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN ÇALGI EĞİTİMİNE OLAN ETKİLERİ
(EFFECTS OF ORCHESTRA COURSE ON INSTRUMENT EDUCATION OF STUDENTS )

Author : TANER TOPALOĞLU    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 25
Page : 82-98
    


Summary

Araştırma ile müzik eğitimi bölümünde okuyan öğrencilerin lisans eğitimi 3. Sınıf ve 4. Sınıfında almış oldukları orkestra dersinin bireysel çalgı eğitimine olan katkılarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 27 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılan araştırmada veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler ışığında, orkestra dersinin öğrencilerin bireysel çalgı dersine yönelik teknik boyuta olan teorik katkılarının çoğunlukla yay teknikleri, nüans terimleri işaretleri ve sembolleri, pozisyon (konum) ve dönemsel özellikler konularında olduğu ve aynı zamanda yay teknikleri, nüanslar ve pozisyon (konum) konularında pratik katkıları olduğu görülmüştür. Bireysel çalgının teknik boyutuna ilişkin teorik ve pratiğine dönük katkıları dışında birlikte çalabilme, deşifre yapabilme ve doğru tempoda çalabilme gibi konularda da katkısının olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin müzikalitesine yönelik ise çoğunlukla nüanslara dikkat ederek hissederek çalma konusunda etkilerinin olduğu görülmüştür. Orkestra dersinde öğrencilerin birlikte çalarak eğlenmesi ve çalgısını çalabildiği fikrinin öğrencide oluşması sebepleri ile öğrencilerin çalgısına ilişkin motivasyonlarının arttığı görülmüştür. Öğrencilerin çalgılarına ilişkin motivasyonlarının pozitif yönde artması öğrencilerin çalgısına çalışma süre ve sıklığını artırdığı ve bu durumun öğrencilerin bireysel çalgı başarı notunu yükseltmesine katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Müzik eğitimi, orkestra eğitimi, çalgı eğitimi.

Abstract

It is aimed with this study to determine the contribution of the orchestra course taken by students in the 3rd and 4th grades in their undergraduate music education to the individual instrument education. The study group consisted of 27 students studying at Harran University, Faculty of Fine Arts, Department of Music Education in the 2021-2022 academic year. In this study utilizing a case study design, one of the qualitative research methods, semi-structured interview form as one of the data collection methods was applied and the obtained data were analyzed by the descriptive analysis method. In the light of the data obtained in the study, the theoretical contributions of the orchestra course to the technical dimension of the individual instrument course of the students were mostly in the subjects of bow techniques, nuance terms, signs, and symbols, position, and periodic features; also, there were practical contributions on the subjects of bow techniques, nuances, and position. It was also understood, in addition to the theoretical and practical contributions to the technical dimension of the individual instrument, to contribute to the subjects such as the ability to perform together, decipher, and play at the right tempo. It was also observed, concerning the musicality of the students, that it mostly affected playing with feelings by paying attention to the nuances. It was observed that the instrument-related motivation of the students increased since the students had fun by playing together in the orchestra course and their experience of their ability to play the instruments. It has been concluded that the increase in the student motivation relating to their instruments increases the time and frequency of practicing with the instruments, and this eventually contributes to the increase of the students' individual instrument success levels.Keywords
Music education, orchestra education, instrument education.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri