Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ŞİA’NIN MEHDİLİK İNANCI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A REVIEW ON THE MAHDI’S BELIEF OF SHI’A )

Author : * *  Faruk GÜN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 131-143
    


Summary

Mehdîlik toplumların siyasi ve kültürel eğilimleri doğrultusunda ortaya çıkmış ve rüya, keşf, tevil ve ahad-zayıf  haberler marifeti ile sonradan inanç haline getirilmiş bir olgudur.  Mehdî inancı erken dönem akaid-inanç esasları ve kelam kaynaklarında yer almamaktadır. Bu konu siyasi, kültürel, dini boyutları ile beraber incelendiğinde daha iyi anlaşılmaktadır. Aslında mehdîlik meselesi dinî bir konu olmaktan ziyade sosyokültürel yapısı olan siyasi bir olgu olarak görünmektedir. Kıyamete kadar hükmü baki kalacak olan Kur’ân’ın hidayetinden ümmeti havalecilik ruhu ile sadece bir şahsın veya zümrenin mehdîliğine muhtaç eder hale getirmenin aklî bir temeli olmadığı gibi nasslarla da bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede makalede, mehdîlik fikrini Ehl-i beyti koruma endişesi ile bir inanca dönüştüren Şiâ’nın, mehdîlik inancının dini, kültürel ve toplumsal arka planı üzerinde durulmuştur.
 Keywords
Mehdî, Mesih, Deccâl, Süfyani, Ricat, Hulul

Abstract

The Mahdi is a phenomenon emerged in line with the political and cultural tendencies of the societies and that was later converted into belief by the means of dream, discovery, devotion and weak news. Mahdi belief is not included in the early belief principles and sources of the kalam. This topic is better understood when it is examined with its political, cultural and religious dimensions. In fact, the issue of Mahdi appears to be a political phenomenon with a sociocultural structure rather than a religious issue. From the true path of the Qur'an, whose judgment will remain until the doomsday, it is not only a rational basis to make the spirit of ummah’s assignment in need of a person’s or a group’s Mahdism, but it is also incompatible with nasses. In this context, it’s focused on the religious, cultural and social background of the mahdi’s belief, and  Şia who turns the idea of Mahdi into a belief with the concern of protecting the Ahl al-bayt in the article.Keywords
Mahdi, the Messiah, the Antichrist, Sophiany, Requests, Incarnation

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Haziran sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri