Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7253 SAYILI “İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”UN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE KİŞİLİK HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATİON OF THE LAW NO. 7253 ON AMENDMENT OF THE LAW ON THE REGULATİON OF BROADCASTS MADE ON INTERNET AND COMBATİNG CRİMES COMMİTTED THROUGH THESE BROADCASTS İN THE CONTEXT OF FREEDOM OF EXPRESSİON AND PERSONAL RİGHTS )

Author : Zeynep Burcu Şahin    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 25
Page : 28-44
    


Summary

Toplumsal hayatımızla birlikte iletişim kavramına ilişkin tanımlarımızı da dönüştüren/değiştiren internet ortamının ve beraberinde getirdiği yeni medya düzeninin yeni ve farklı hukuki düzenlemeler gerektirdiği açıktır. Nitekim mekân ve zaman birliği içinde yaşayan toplumların birlikte yaşama kurallarını düzenleyen toplumsal ahlak ve hukuk kurallarının mekânın ve zamanın anlamsızlaştığı, kişilerin gerçek kimliklerinin dışında sanal kimliklerle anonimleştiği bir ortamda geçerliliği tartışmalıdır. Yeni medya, teknolojideki gelişmelerle sürekli değişen şartlara uyumlu kendi etik ve hukuk düzenlemelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu doğrultuda gerek devletlerin gerekse uluslararası kuruluşların yaptıkları düzenlemelerle bir yandan başta kişilik hakları ve ifade özgürlüğü olmak üzere haklar ve özgürlükler arasındaki dengeyi yakalayabilmesi, diğer yandan ise uluslararası sınırlardan bağımsız denetimi güç bir yapıya sahip bu alanda uygulanabilir kurallar getirilebilmesi önem arz etmektedir. İfade özgürlüğü, yeni medya teknolojilerinin gelişmesi ve özellikle kullanıcı türevli içeriklere ve etkileşime izin veren sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile güçlü, hızlı ve etkili bir kullanım alanı edinmiştir. Bununla birlikte küresel birer ticari işletme olarak faaliyet gösteren sosyal medya platformları, kişilik haklarının ihlali ile ifade özgürlüğü arasında denge kurma sürecinde önemli sorunlarla karşılaşabilmektedir. Devletler, sosyal medya platformları ve kullanıcılar arasındaki ekonomik, siyasi ve hukuki çıkar çatışmaları ise söz konusu düzenlemeleri hassas bir boyuta taşımaktadır. Bu çalışma, 29.07.2020 tarihinde kabul edilen ve 31.07.2020 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan 7253 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un ifade özgürlüğü ve kişilik hakları bağlamında incelenmesini amaçlamaktadır. Nitekim doğaları gereği çoğu zaman birbirleri ile çelişen ve üstün değer kavramı çerçevesinde ele alınması öngörülen bu iki hak, sosyal medya platformları ile yeni ve büyük ölçüde denetimsiz bir alan bulmuştur. Diğer yandan 7253 Sayılı Kanun öngördüğü ağır yaptırımlarla sosyal medya platformlarını içerik kaldırmaya teşvik ederek bir nevi sansür mekanizmasına dönüşmeleri tehdidini de içinde barındırmaktadır.Keywords
Kişilik hakları, 7253, İnternet, Sosyal Medya, İfade Özgürlüğü

Abstract

The internet environment, which transforms/changes our definitions of the concept of communication and our social life, and the new media order it brings, requires new and different legal regulations. The validity of social morality and legal rules that regulate the rules of living together in societies living in the unity of space and time, in an environment where space and time become meaningless, and people become anonymous with virtual identities apart from their real identities is debatable. The new media needs its own ethical and legal regulations that are compatible with the constantly changing conditions with the developments in technology. In this respect, it is essential that both states and international organizations can balance freedoms, especially personal rights and freedom of expression, on the one hand. On the other hand, it is essential to bring applicable rules in this area, which has a complex structure to control, independent of international borders. Freedom of expression has gained a strong, fast, and practical usage area with the development of new media technologies and the spread of social media platforms that allow user-derived content and interaction. However, social media platforms operating as global commercial enterprises may encounter significant problems in the process of balancing between the violation of personal rights and freedom of expression. Economic, political, and legal conflicts of interest between states, social media platforms, and users carry the regulations mentioned above to a sensitive dimension. This study is based on the freedom of expression and personal rights of Law No. 7253, which was adopted on 29.07.2020 and published in the Official Gazette on 31.07.2020. aims to be examined in context. These two rights, which are often contradictory and which are supposed to be handled within the framework of the concept of superior value, have found a new and largely uncontrolled area with social media platforms. On the other hand, with the heavy sanctions envisaged by Law No. 7253 includes the threat of turning social media platforms into a kind of censorship mechanism by encouraging them to remove content.Keywords
Personal rights, 7253, Internet, Social Media, Freedom of Expression

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri