Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ BİREYSEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: TOKAT MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ
(INVESTIGATION OF CONSUMER PURCHASING BEHAVIORS IN TERMS OF INDIVIDUAL FACTORS: A CASE STUDY OF TOKAT CITY CENTER )

Author : * *  Rüştü YAYAR, Furkan Giray DİNÇ, Berrak TEKGÜN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 117-130
    


Summary

Davranışsal iktisat yeni bir alan olup bireylerin ekonomi içindeki karmaşık olan davranışlarını psikolojik faktörler etkisiyle açıklamaktadır. Klasik iktisadın öngörülerine psikoloji desteği eklenerek bireylerin satın alma davranışları tahmin edilebilir. Böylece hane halkları yaptıkları mantıksal hataları fark edip daha mantıklı tercihlerde bulunabilirler. Şayet tüketiciler doğru tercihler yapmazsa ekonomik yaşamları olumsuz etkilenebilir. Tüketiciler doğru tercihlerde bulunmadıkları takdirde ekonomik yaşantıları olumsuz etkilenebilir. Bu araştırmanın amacı, bireylerin sosyoekonomik ve demografik özelliklerine göre satın alma davranışlarının farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırma Tokat Merkez’de ikamet eden 18 yaş ve üzeri tüketicileri kapsamaktadır. Araştırma verileri yüz yüze görüşmek suretiyle anket yoluyla 402 tüketiciden derlenmiştir. Örneklemin seçiminde kolayda örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada faktör analizi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda, katılımcıların satın alma davranışlarının yaş, eğitim durumu ve uğraş alanlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.Keywords
Satın Alma Kararları, Davranışsal İktisat, Tek Yönlü Varyans Analizi

Abstract

Behavioral economics is a new field that explains the complex behaviors of individuals in the economy with the effect of psychological factors. Individuals' purchasing behavior can be estimated by adding psychology support to the predictions of classical economics. Thus, households can realize their logical mistakes and make more logical choices. If consumers do not make the right choices, their economic situation may be negatively affected. The purpose of this study is to determine whether individuals' purchasing behavior differs according to their socioeconomic and demographic characteristics. The scope of the research is consumers aged 18 and over who live in Tokat city center. The research data were collected by interviewing 402 consumers face to face. Convenience sampling method was applied. In the research, factor analysis, t-test and one-way analysis of variance were performed. As a result of the study, it was determined that the purchasing behavior of the participants varied according to their age, education level and occupation areas.Keywords
Purchasing Decisions, Behavioral Economics, One-way Analysis of Variance

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri