Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜRESEL GÜÇLERİN ORTA ASYA İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİ
(ECONOMIC RELATIONS OF GLOBAL POWERS WITH CENTRAL ASIA )

Author : Sabina Malikova    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 123-136
    


Summary

Küreselleşme ile birlikte güç merkezi olma vasfı daha da güçlenen dünyanın egemen güçleri her tarafı etkileyen bir yapıya sahip olmuşlardır. Bu güçlerin Orta Asya’ya da ilgisiz kalmaları beklenemezdi. Çünkü Orta Asya Bölgesi zengin yer altı ve yer üstü kaynakları ile ilgi çekici ve ilginç bir yapıya sahipti. Türklerin ilk ana yurdu olarak kabul edilen Orta Asya tarihsel süreçte her zaman egemenlik savaşlarının sahası olmuş bir dünya parçasıdır. Tarihin en eski dönemlerinden beri Orta Asya’da ahali olarak varlığını sürdüren Türkler, Dünyanın küresel güçlerinin hâkimiyet kavgasının arasında kalmışlardır. Bazen bölge içi büyük güçlerinbazen de bölge dışı güçlerin küresel rekabetinin ve güç konusunda boy ölçüşmesinin derin etkileri her zaman hissedilmiştir. Uzaktaki küresel güçlerden daha çok imkân ve fırsata sahip olan Rusya ve Çin’in daha fazla gündem belirlediği Orta Asya’da çeşitli istilalar, bölgesel savaşlar, bölünme stratejileri, kısacası güç savaşları değişmez kader halini almıştır. Bu çalışmada Orta Asya’da ekonomik anlamdaki ilişkileri ile Büyük Güçler diye de adlandırılabilecek küresel güçlerin pozisyonu teorik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda çeşitli bölgesel, etnolojik ve dinsel kavgaların bile temelinde dünyanın büyük güçlerinin ekonomik çıkarlarının etkili olduğu görülmüştür. Özellikle Rusya ve Çin’in böl-yönet politikasının Orta Asya’nın ahalisinin son üç yüz yıllık kaderinin belirleyici etkileri olmuştur. Sanki bu iki gücün birbirleriyle anlaşarak bölgeleri paylaşıp istila ettiği ve bunun sonucunda oluştrumuşoldukları sömürü düzeninin kendilerini güçlendirirken Orta Asya’daki toplumların yoksulluğunun arttığı şeklinde bir sonuç ortaya çıkmıştır.Keywords
Orta Asya, Küresel Güçler, Küreselleşme, Ekonomik İlişkiler

Abstract

The dominant worldpowers, whose qualification of being a power center got stronger with globalization, have had a structure that affects everywhere. These powers could not be expected tore main in different to Central Asia. Because the Central Asia Region has an interesting structure with it srich underground and above ground resources. Considered as the first homeland of the Turks, Central Asia is a part of the world that has always been the domain of sovereignty wars in the historical process. The Turks, who have been living in Central Asia since the earliest times of history, have been in the struggle of the world's global powers. The great effects of the global competition, sometimes between the great powers with in there gionand sometimes by the powers outside the region, have always been felt. Russia and China have more opportunities in Central Asia than distant global powers. For this reason, various invasions, regional wars, division strategies, in short, power wars in Central Asia have become an unchangeable fate. Inthisstudy, the economic relations in Central Asiaand the position of the global powers, which can also be named as Great Powers, were evaluated with the method of theoretical analysis. As a result of this evaluation, it has been determined that the economic interests of the great powers of the world are effective on the basis of even various regional, ethnological and religious conflicts. Especially Russia and China's divide-and-rule policy has been the determinant of the fate of the Central Asian people for the last three centuries. It was as if the set wopower sagreed with each other and shared and invaded the regions and as a result, the poverty of the societies in Central Asia increased while the exploitation order they formed strengthened themselves.Keywords
Central Asia, Global Powers, Globalization, Economic Relations

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri