Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SALDIRGANLIK DAVRANIŞININ OLUŞUMUNA ETKİ EDEN KARANLIK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
(DARK TRIAD PERSONALITY TRAITS AFFECTING THE FORMATION of AGGRESSION BEHAVIOR in UNIVERSITY STUDENTS )

Author : * *  Olgun Irmak ÇETİN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 94-108
    


Summary

Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinde Karanlık kişilik özelliklerinin Saldırganlık davranışına etkisini sınamayı hedeflemektedir.

Yöntem: Araştırmanın analiz kısmı anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Trakya Üniversitesi/Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğretim gören 100 kadın ve 120 erkek öğrenci ile anket yapılmıştır. Ankette katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerini anlamak için katılımcılara 5; Karanlık kişilik özelliklerini ortaya çıkarmak için 12 ve Saldırganlık davranışını belirlemek için 29 ifade yöneltilmiştir. 

Bulgular: Çalışma verileri, faktör analizi uygulanarak yeniden boyutlandırılmıştır. Karanlık kişilik özellikleri değişkeni 3; Saldırganlık değişkeni 1 alt boyutta toplanmıştır. Karanlık kişilik özellikleri değişkeni 3 alt boyutta toplanmış ve Makyavelist Kişilik özellikleri (MPT), Mükemmeliyetçi Kişilik özellikleri (PPT) ve Narsist kişilik özellikleri (NPT) olarak adlandırılmıştır. Saldırganlık değişkeni 1 alt boyutta toplanmıştır. Analiz kısmında bağımsız değişken olan Karanlık kişilik özellikleri alt boyutlarının, Saldırganlık davranışına olan etkisi incelenmiştir. Araştırma hipotezlerinin testi için SPSS paket programı kullanılarak regresyon analizi yapılmıştır.Keywords
Karanlık kişilik özellikleri, Makyavelist Kişilik özellikleri

Abstract

Objective: This study aims to empirically determine whether dark triad personality traits have an effect on aggression behavior in university students.

 Method: The analysis part of the research was carried out using the survey method. For this purpose, 100 female and 120 male students from Trakya University/Keşan Yusuf Çapraz School of Applied Sciences were surveyed. In the survey, 5 expressions were given to participants to understand the demographic and socio-economic characteristics of the participants; Twelve expressions were used to reveal dark triad personality traits and 29 expressions were used to determine aggression behavior.

 Findings: Factor analysis was applied to the study data primarily. Dark triad personality traits were collected in 3 sub-dimensions; Aggression variable was collected in 1 sub-dimension. The effect of Machiavellian Personality Traits (MPT), which is the independent variable of the study, Perfectionist Personality Traits (PPT) and Narcissistic Personality Traits (NPT) variables on the aggression behavior were investigated. Regression analysis was performed with SPSS package program for testing the research hypotheses.

 Conclusion: All sub-dimensions of dark triad personality traits were found to be positively and significantly correlated with aggression behavior.Keywords
Dark Triad Personality Traits, Machiavellian Personality Traits

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri