Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVRİMİÇİ ENSTRÜMAN EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A REVIEW ON ONLINE MUSICAL INSTRUMENT LEARNING )

Author : Erkan Demirtaş    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 42-51
    


Summary

Müzikal enstrüman eğitimi yüz yüze eğitimin yoğun olarak kullanıldığı alanlardandır. Öğretmen ve öğrenci iletişimi eğitim sürecinin başarıyla tamamlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple online öğrenme modeli birçok disiplinde yaygın kullanım alanı bulmasına rağmen müzikal enstrüman eğitimi için genellikle tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılmıştır. Türkiye’de üniversitede düzeyinde online öğrenme modelinin kullanıldığı müzik bölümü bulunmamaktadır. Covid-19 pandemi tedbirleri sebebiyle ise yaklaşık bir buçuk dönem bu model ile dersler yürütülmüştür. Bu çalışmada çevrimiçi enstrüman öğrenimi ile ilgili bir değerlendirilme yapılmaya çalışılmıştır. Araştırma nitel model kullanılarak yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu online müzikal enstrüman öğrenimi almış olan öğrencilerin bu süreçteki deneyimlerini belirlemek üzere oluşturulmuştur. Çalışma grubunu 7 konservatuvar öğrencisi oluşturmuştur. Görüşmeler çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler kodlanarak düzenlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin enstrüman derslerini normalden daha yoğun olarak geçirdikleri, süreç boyunca farklı yazılımlar kullanmaya başladıkları, ses kalitesi ile ilgili sıkıntılar yaşadıkları, gerçek durumlarını karşıya aktaramadıkları, değerlendirmelerin süreç üzerinden gerçekleştiği belirlenmiştir.Keywords
Müzik eğitimi, çalgı eğitimi, çevrimiçi öğrenme

Abstract

Musical instrument learning is one of the areas where the face-to-face model is used extensively. Teacher-student communication has an important place in the successful completion of the educational process. For this reason, although the online learning model is widely used in many disciplines, it is generally used as a complementary element for musical instrument learning. There is no music department in Turkey where the online learning model is used at the university level. Due to the Covid-19 pandemic measures, classes were conducted with this model for approximately one and a half semesters. In this study, the experiences of students who took online musical instrument learning were examined. The research was conducted using a qualitative model. A semi-structured interview form was used as a data collection tool. The interview form was created to determine the experiences of students who have received online musical instrument learning in this process. The study group consisted of 7 conservatory students. The interviews were conducted online. The data obtained from the participants were organized by coding. In the research, the following results were obtained: the musical instrument study times of the students became more intense than normal, they started to use different software during the process, their learning activities increased, the teacher interaction decreased, they had problems with the sound quality, they could not convey their real situation, they did not get enough feedback.Keywords
Music education, musical instrument learning, online learning

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri