Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERKEN DÖNEM HADİS EDEBİYATINDA SÜNEN TÜRÜ ESERLER VE SÜNEN ISTILÂHININ PROBLEMLERİ
(SUNAN TYPE LITERATURES IN EARLY HADİTH LITERATURE AND PROBLEMS OF SUNAN CONSEPT )

Author : Bilge KILIÇ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 22
Page : 17-32
    


Summary

Makalemiz, erken dönem Hadis Edebiyatı’nda Sünen türü eserleri ve Hadis Usûlü eserlerinde yer alan Sünen kavramının problemlerini konu almaktadır. Hadis tarihinde Sünen adıyla pek çok eser telif edilmiştir. Telif edilen bu eserlerin bazıları Câmi‘, Musannef, Sahîh isimleriyle de kaynaklarda zikredilmiştir. Bu itibarla bazı hadis kaynaklarının Sünen olarak isimlendirilmesinde bir problem söz konusudur. Hadis literatüründe bir türün adı olan Sünen sözcüğü tarihi süreçte ıstılâhi bir anlam kazanmıştır. Mütekaddimun ve müteahhirun dönemi Hadis Usûlü eserlerinde Sünen sözcüğü ağırlıklı olarak hem Hz. Peygamber’in Sünneti/örnekliliği hem de bazı hadis eserlerinin ismi olarak kullanılmıştır. Sünen sözcüğü bu süreçte bir Hadis Usûlü ıstılâhı olarak tanımlanmamıştır. Sünen sözcüğünün kavramsallaşması oldukça geç bir dönemde gerçekleşmiş ve çağdaş dönemde pek çok Sünen tanımı yapılmıştır. Ancak yapılan Sünen tanımı ile adı Sünen olan eserlerin muhtevaları örtüşmemektedir. Bu tanımlar arasında Kettânî’nin (ö. 1345/1927) er-Risâletü’l-müstatrefe adlı eserinde yaptığı tanım kabul görmüş ve daha sonraki kaynaklarda nakledilmiştir. Kettânî yapmış olduğu tanım için eserinde herhangi bir referansa yer vermemiştir. Bu sorun nedeniyle Kettânî’nin tanımı bazı müellifler tarafından tartışılmıştır. Makalemiz, Sünen kavramı etrafında ortaya çıkan bu sorunları ele almaktadır.Keywords
Hadis Edebiyatı, Sünen, Câmi‘, Musannef, Sahîh.

Abstract

Our article deals with Sunan type works in early Hadith Literature and the concept of Sunan problems in the works of Hadith Methodology. In the history of hadith, many works have been classified under the name of Sunan. Some of these classified works are also mentioned in the sources as Jâmi‘, Musannaf, Sahîh. In this respect, there is a problem in naming some hadith sources as Sunan. The word Sunan, which is the name of a genre in the hadith literature, has gained a conceptual meaning in the historical process. In the Hadith Methodology works of the Mutaqaddimin (Former Scholars) and Mutaakhkhirin (Following Scholars) period, the word Sunan was mainly used both as the Sunnah of the Prophet and the name of some Hadith works. The conceptualization of the word Sunan took place quite late and many definitions of Sunan were made in the contemporary period. However, the definition of Sunan and the contents of the works whose name is Sunan do not match. Among these definitions, the definition of Kettânî (d. 1345/1927) in his work er-Risâletü'l-müstatrefe was accepted and transferred in later sources. Kettânî did not include any reference in his work for his definition. Because of this problem, the definition of Kettânî has been discussed by some authors. Our article deals with these problems arising from the concept of Sunan.Keywords
Hadith Literature, Sunan, Jâmi‘, Musannaf, Sahih.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri