Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSION OF THE SOCIAL-NORM ESPOUSAL SCALE
(THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSION OF THE SOCIAL-NORM ESPOUSAL SCALE )

Author : Ahmet ÖZBAY    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 17-23
    


Summary

Bu araştırmanın amacı Sosyal Norm Benimseme Ölçeği’nin (SNBÖ; Bizer, Magin, & Levine, 2014) Türkçeye uyarlanması amacıyla geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklem grubunda 288 üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Uygulanan DFA sonucunda ölçeğin tek boyutlu bir yapıdan oluştuğu belirlenmiş ve uyum iyiliği düzeylerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür. (x2= 204.75, sd= 76, RMSEA= .077, CFI= .94, GFI= .91, IFI= .94, NNFI= .93, SRMR= .063). Sosyal Norm Benimseme Ölçeği’nin Cronbach güvenirlik katsayısı .81 olarak bulunmuştur. Sosyal Norm Benimseme Ölçeği’nin düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonlarının .31 ile .67 arasında olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları Sosyal Norm Benimseme Ölçeği’nin Türk örnekleminde kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.Keywords
Sosyal Norm, Geçerlik, Güvenirlik

Abstract

The purpose of this study is to assess the valitidy and reliability of the Turkish version of the Social-Norm Espousal Scale (SNES; Bizer, Magin, & Levine, 2014). The validity study was conducted with 288 college students. The result of CFA indicated that the fourteen items loaded on one factor (x2= 204.75, df= 76, RMSEA= .077, CFI= .94, GFI= .91, IFI= .94, NNFI= .93, SRMR= .063). Cronbach’s alpha reliability coefficent for total scale was calculated as .81. The item-total score corraletions ranged from .31 to .67. As a result of this study, it was determined that the Social-Norm Espousal Scale is a valid and reliable measurement tool that can be used in the Turkish sample.Keywords
Social Norm, Validity, Reliability

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri