Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SANATLARARASILIK KAVRAMI DOĞRULTUSUNDA RESİM- ŞİİR İLİŞKİSİNDE İLHAN BERK “ŞEKER AHMET PAŞA/ TALİM YAPAN ERLER”
(ILHAN BERK IN THE RELATIONSHIP OF PAINTING AND POET IN LINE WITH THE CONCEPT OF INTER-ARTISTS "SEKER AHMET PASA / PRIVATE PROMISES" )

Author : Kübra ŞAHİN ÇEKEN  & Yasemin KURTLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 21
Page : 88-98
    


Summary

Bu çalışmada; Şeker Ahmet Paşa’nın “Talim Yapan Erler” tablosu ve aynı ismi taşıyan İlhan Berk İmzalı “Şeker Ahmet Paşa/Talim Yapan Erler” isimli şiiri konu olarak seçilmiş sanatlararasılık yöntemiyle resim-şiir ilişkisi incelenmiştir. Postmodern şiir yapısı ve içeriği ile resim arasındaki bağ bu çalışmanın omurgasını oluşturmuştur. Bu bağlamda ele alınan modern ve postmodern sanatın beslediği kaynakları, bu iki sanatın kendi özel alanlarının dışına çıkmadan incelemek amaçlanmış ve özel alanlarına dikkat ederken ortak kavramları ve imgeleri bir araya getirilmiştir. Araştırma nitel yaklaşım temelinde içerik analizi yöntemiyle yürütülmüştür. Ayrıca araştırmada “Talim Yapan Erler” tablosu görsel okuma yöntemiyle okunmuş ve “Şeker Ahmet Paşa/Talim Yapan Erler” başlıklı şiiri içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Sanat tarihi boyunca içli dışlı olan resim-şiir ilişkisinde ekfrasis ele alınmış ve bu doğrultuda iki eserin araştırması yapılmıştır. Çalışmada ekfrasis açıklanmış ve sanatlararasılıkta kendine nasıl bir yer bulduğu açıklanmıştır. Berk, şiirde biçimsellik sayesinde eseri görünür kılan aynı zamanda da harflerle yapılan bir replika sunmuştur. Şeker Ahmet Paşa’nın tablosuna bakarak resmin kontörlerini belirlemiş ve bu hat doğrultusunda şiirini yazmıştır. Böylelikle şiirin içeriği resmi anlatmasının dışında eser şekil bakımından da kompozisyona dahil edilmiştir. Ayrıca Berk bu eseri kendine mal ederken şiirin isminde ressamın ismine yer vererek Şeker Ahmet Paşa’yı vurgulamıştır. Şair, şiirin resme çerçeve olduğu bu sanatlararası eserde, sanki resme hizmet etmeyi ve onun reklamını yapmayı misyon edinmiştir. Literatüre katkı sağlayacağı düşünülen bu çalışma ile ekfrasis ve kendine mal etme yöntemlerinin bir arada kullanıldığı farklı bir örnek teşkil edeceği ön görülmüştür.Keywords
Resim-Şiir İlişkisi, İlhan Berk, Şeker Ahmet Paşa, Ekfrasis, Sanatlararasılık.

Abstract

In this study; The painting-poetry relation by Şeker Ahmet Paşa's "Education Men" painting and the poem "Şeker Ahmet Paşa / Talim Making Erler" with the same name, named İlhan Berk, were examined with the inter-art method chosen as a subject. The link between the structure and content of postmodern poetry and painting has formed the backbone of this study. In this context, it is aimed to examine the sources of modern and postmodern art, without leaving their own special fields, and while paying attention to their special fields, common concepts and images have been brought together. The research was conducted with the content analysis method on the basis of qualitative approach. In addition, in the study, the table of "Education Performers" was read with the method of visual reading and the poem titled "Şeker Ahmet Paşa / Talim Making Erler" was examined by content analysis technique. Ecfrasis has been handled in the relationship between painting and poetry, which has been intimate throughout the history of art, and two works have been researched in this direction. In the study, ecfrasis was explained and it was explained how it found a place in inter-arts. Berk presented a replica made with letters, which makes the work visible thanks to the formality of the poem. By looking at Şeker Ahmet Pasha's painting, he determined the credits of the painting and wrote his poem in line with this line. Thus, the content of the poem was included in the composition in terms of form, as well as the picture. In addition, while Berk attributes this work to himself, he emphasized Şeker Ahmet Pasha by placing the name of the painter in the name of the poem. The poet has made it a mission to serve and advertise the painting in this inter-art work in which poetry is the framework for the painting. With this study, which is thought to contribute to the literature, it is predicted that it will constitute a different example where ecfrasis and self-appropriation methods are used together.Keywords
Picture-Poetry Relation, Ilhan Berk, Seker Ahmet Pasa, Ekfrasis, Inter-Artistic.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri