Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SANAL GERÇEKLİK DENEYİMİ İÇİN TEORİK BİR MODEL ÖNERİSİ
(SUGGESTION FOR A THEORETICAL MODEL FOR THE VIRTUAL REALITY EXPERIENCE )

Author : Özlem GÜNCAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 1-16
    


Summary

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm neticesinde, bireylerin katıldıkları faaliyetler ve yaşadıkları deneyimler zaman ve mekan açısından bir dönüşüme uğramıştır. Bu da bireylerin aktivitelere katılma biçimlerinde değişiklik yaşanmasına neden olmuştur. Teknolojide ve aktivitelere katılım durumunda yaşanan bu dijital dönüşüm, “sanal gerçeklik deneyimi” kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu deneyim, günümüzde gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Yaşanan bu gelişmeler, sanal gerçeklik deneyiminin önem kazanmasına ve alanyazına da yansımasına neden olmuştur. Böylece, son yıllarda sanal gerçeklik deneyimi konusunda yapılan çalışmaların sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. Sanal gerçeklik deneyiminin artan bu önemine bağlı olarak, bu deneyimin teorik açıdan incelenmesi uygun görülmüştür. Alanyazına bakıldığında, henüz bu deneyimi açıklayacak teorik bir modelin geliştirilmediği görülmüştür. Böyle bir çalışmamın yapılmamış olması, alanyazın açısından bir eksiklik olarak görülmüş ve bu eksikliğin doldurulması amacıyla bu çalışmamın yapılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla, bu çalışmada, sanal gerçeklik deneyimini açıklamaya yönelik teorik bir model önerilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada teorik bir yaklaşım benimsenmiş ve araştırmanın gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler ikincil kaynakların taranması yoluyla elde edilmiştir. Tarama işlemi, hem basılı hem de elektronik kaynakların taranması şeklinde yapılmıştır. Bu işlem, “sanal gerçeklik deneyimi”, “sanal gerçeklik teorileri”, “teknoloji kabul modeli”, “simülasyon teorisi”, “gerçeklik-sanallık sürekliliği”, “daldırma”, “bulunma algısı” ve “akış teorisi” kavramları çerçevesinde yürütülmüştür. Bu işlem sonucunda elde edilen veriler, teorik açıdan bir analize tabi tutulmuştur. Analiz işlemi, önce sanal gerçeklik deneyimi hakkında bilgi verilmesi, daha sonra bu deneyimi açıklamada kullanılan teori ve yaklaşımların ele alınması ve en sonunda bu teori ve yaklaşımların her birinin değerlendirilmesi şeklinde yapılmıştır. Değerlendirmelerin sonunda, sanal gerçeklik deneyimini açıklamak üzere bir model önerisinde bulunulmuş ve bu bağlamda sanal gerçeklik deneyim modeli önerilmiştir.Keywords
Sanal Gerçeklik Deneyimi, Sanal Gerçeklik Teorileri, Teorik Yaklaşım, Model Önerisi

Abstract

As a result of the technological developments and digital transformation experienced in recent years, the activities and experiences of individuals have transformed in terms of time and space. This has led to change in the way individuals participate in activities. The digital transformation experienced in technology and participation in activities has created the concept of “virtual reality experience”. Today, this experience has become a part of everyday life. These developments have caused the virtual reality experience to gain importance and reflect on the literature. Thus, there has been a rapid increase in the number of studies on virtual reality experience in recent years. Depending on this increasing importance of the virtual reality experience, it has been deemed appropriate to examine this experience theoretically. When the literature is examined, it is seen that a theoretical model has not yet been developed to explain this experience. The fact that such a study had not been done has seen as a deficiency in the literature and it has been decided to do this study in order to fill this deficiency. Therefore, in this study, it has been aimed to suggest a theoretical model to explain the virtual reality experience. In line with this purpose, a theoretical approach has been adopted in the study and the data required for the conducting of the study have been obtained by reviewing secondary sources. The reviewing process have been made by scanning both printed and electronic resources. This process has been carried out within the framework of the concepts of “virtual reality experience”, “virtual reality theories”, “technology acceptance model”, “simulation theory”, “reality-virtuality continuity”, “immersion”, “presence of perception” and “flow theory”. The data obtained as a result of this process have been subjected to a theoretical analysis. The analysis process has been carried out by first giving information about the virtual reality experience, then discussing the theories and approaches used in explaining this experience, and finally evaluating each of these theories and approaches. At the end of the evaluations, a model has been suggested to explain the virtual reality experience, and in this context, the virtual reality experience model has been suggested.Keywords
Virtual Reality Experince, Virtual Reality Theories, Theoretical Approach, Model Suggestion

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri