Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA MOTİVASYON: DESTEKLEYİCİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ
(MOTIVATION IN PRESCHOOL CHILDREN: THE EFFECT OF THE SUPPORTIVE EDUCATION PROGRAM )

Author : MEHLİKA KÖYCEĞİZ GÖZELER  & SAİDE ÖZBEY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 21
Page : 68-87
    


Summary

Araştırmanın amacı İçsel Motivasyonu Destekleyici Eğitim Programının okul öncesi dönemdeki çocukların motivasyon düzeyleri üzerine etkisini incelemektir. Araştırmanın modeli karma model olarak planlanmıştır. Nicel boyutunda öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen; nitel boyutunda ise temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum il merkezinde sosyoekonomik düzeyi düşük olan semtte yer alan tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen MEB’e bağlı anasınıflarına devam eden 48-72 aylık 22 çocuk oluşturmaktadır. Veriler Okul Öncesi Çocuklar İçin Motivasyon Ölçeği (DMQ18) ve Öğretmen Görüşme Formu kullanılarak elde edilmiştir. İçsel Motivasyonu Destekleyici Eğitim Programı Dikkat ve Problem Çözme, Benlik Algısı ve İlişkili Olma, Bağımsızlık ve Öz Disiplin ve Duygu Düzenleme olmak üzere 4 alt boyuttan ve her boyuttan altışar tane olmak üzere bütünleştirilmiş 72 etkinlikten oluşmaktadır. Program haftada 5 gün ve 5 hafta süreyle uygulanmıştır. Program sonrasında alınan son testlere ilişkin yapılan analizler sonucunda deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasındaki farkın deney grubunun lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.05); eğitim programının kalıcılığına ilişkin yapılan kalıcılık testinde ise deney grubunda eğitim programının etkisinin artarak devam ettiği saptanmıştır (p<0.05).Keywords
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, İçsel Motivasyon, Okul Öncesi.

Abstract

The aim of the study is to examine the effect of the Intrinsic Motivation Supportive Education Program on the motivation levels of preschool children. The study model has been planned as a mixed model. Quantitative dimension included the use of pretest-posttest experimental design with control group; qualitative dimension included the use of basic qualitative study design. The work group of the study consists of f 48-72 months old children the kindergartens of the schools affiliated to the Ministry of National Education, selected by random sampling method, located in a district with a low socioeconomic level in the city centre of Erzurum. Data were obtained by using "Motivation Scale for Preschool Children (DMQ18)" and Teacher Interview Form. Intrinsic Motivation Supportive Education Program consists of 4 subscales Attention and Problem Solving, Self Perception and Association, Independence and Self Discipline and Emotion Regulation and 72 integrated activities, with six activities from each dimension. Program was implemented 5 days a week and for 5 weeks. As a result of the analysis of the posttests taken after the program, the difference between the posttest scores of the experimental and control groups was statistically significant in favor of the experimental group (p <0.05); In the retention test regarding the permanence of the training program, it was determined that the effect of the training program increased in the experimental group (p <0.05).Keywords
Keywords: Motivation, Intrinsic Motivation, Preschool.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri