Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ YERİNDE MARUZ KALDIĞI YILDIRMA DAVRANIŞLARININ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ
(THE IMPACT OF HEALTHCARE WORKERS’ EXPOSURE TO MOBBING BEHAVIOR ON ATTITUDES TOWARDS VIOLENCE AT WORK )

Author : merve kızılırmak tatu  & Emel KAYA & Ebru BAŞKAYA & Kamuran CERİT & Merve KIZILIRMAK TATU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 21
Page : 59-67
    


Summary

Amaç: Bu çalışma sağlık çalışanlarının iş yerinde maruz kaldığı yıldırma davranışlarının şiddete yönelik tutumları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, beş farklı kamu hastanesinde çalışan 75 sağlık personeli katılmıştır. Veriler Mart-Nisan 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Üç bölümden oluşan araştırma formu kullanılmıştır. Formun ilk bölümü katılımcıların demografik özelliklerini içermektedir. Diğer bölümler Yıldırım ve Yıldırım tarafından geliştirilen “İş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışları (İYPŞD)” Ölçeği ve Çetin tarafından geliştirilen “Ergenlerin Şiddete Yönelik Tutumları Ölçeği” (EŞYT) dir. Bulgular: Katılımcıların %82,7’sinin son 12 ayda bir ya da birden fazla kez yıldırma davranışlarından bir veya birden fazlasıyla karşılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışanların en fazla karşılaştıkları psikolojik şiddet davranışları sırasıyla; mesleki statüye saldırı (%79), kişiliğe saldırı (%76), bireyin işten izolasyonu (%64) ve diğer negatif davranışlar (%27) olarak bulunmuştur. Katılımcıların işten memnun olma durumları ise orta düzey (2.58±1,1)olarak belirlenmiştir. Ayrıca, çalıştıkları birimde sorun yaşadıklarında çözüm için katılımcıların %50,7’si birinci derece yöneticisinden, %46,7’si ise iş arkadaşlarından destek aldıklarını belirtmiştir. Sonuç: Çalışmamızda, katılımcıların iş yerinde psikolojik şiddete maruz kalma durumları ile şiddete yönelik tutumları arasında olumlu ve orta düzeyde güçlü bir ilişkinin olduğu (r=0.447; p< 0.000) ve maruz kaldıkları yıldırma davranışlarının şiddete yönelik tutumları üzerinde %20 oranında bir etkisi olduğu belirlenmiştir.Keywords
Sağlık personeli, mobbing, yıldırma, psikolojik şiddet, şiddete yönelik tutum

Abstract

Objective: This study was conducted to determine the effect of mobbing behaviors of health workers at work on attitudes towards violence. Materials and Methods: The study included 75 health care workers who are working in the two different public hospitals. Data were collected between March and April 2016. A three-section questionnaire was used in the data collection. In the first section was contained the demographic characteristics of the participants. Other sections were “Workplace Psychologically Violent Behaviors (WPVB)" scale developed by Yıldırım and Yıldırım (2007) and "Adults’ Attitudes Scale Toward Violence Scale (AASTVS)" developed by Gür et al. (2016). Results: 82,7% of the participants in the research had one or more encountered workplace mobbing behavior from one or multiple times in the last 12 months. The most encountered mobbing behaviors of participants, respectively; attack on professional status (79%), attack on personality (76%), individual’s isolation from work (64%) and other negative behaviors (27%) were found. It is determined to be satisfied with the work of the participants medium level (2.58±1,1). In addition, when the participants have problems in their departmants, they stated that they receive support from 50.7% of the first-level manager, 46.7% of co-workers to solve. Conclusion: In this research, it is determined to participants are exposed to workplace psychological violence situations between attitudes towards violence were positive and moderately strong relationship (r = 0.447; p< 0.000) and the exposure to mobbing behavior an impact of 20% on attitudes towards violence.Keywords
Healthcare Personnel, mobbing, psychological violence, attitude towards violence

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri