Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞİTİMDE İLİŞKİ DESTEĞİNİN ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF RELATEDNESS SUPPORT IN EDUCATION )

Author : Nehir Devrim    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 21
Page : 51-58
    


Summary

Edward L. Deci ve Richard Ryan tarafından geliştirilen Öz Belirlenim Teorisi (Self Determination Theory), insanların doğuştan gelen psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması durumunda, dış etki ve müdahale olmaksızın motivasyonlarının sağlanacağını öne süren bir motivasyon teorisidir. Bu teoriye göre, otonomi (kendi hayatına dair kararları kendi başına alabilme yetisi), yeterlik (herhangi bir işi yapabilecek beceri ve yetenekte olduğuna inanarak sonuçlar üzerinde denetim sahibi olmak) ve ilişkililik (başkalarıyla etkileşimde bulunmak, bağlantı kurmak ve başkalarına değer vermek) insanların doğuştan gelen psikolojik ihtiyaçlarıdır ve içsel motivasyonun sağlanabilmesi için gereken optimal şartlardır. Bu araştırmada, öğretmenlerin eğitsel faaliyetlerinde kullandığı ilişki desteğiyle (relatedness support) öğrencilerin derse katılımı (engagement) arasındaki ilişki araştırılmıştır. Öğrencilerin derse katılımı onların öğrenme motivasyonun bir parçası olarak kabul edilmiştir. Kesitsel gözlem araştırması olarak tasarlanan bu araştırmada Ankara’daki özel ve devlet okullarından 191 öğrenci, Psikoloji Bölümü’nden Öz Belirlenim Teorisi hakkında eğitim almış birbirinden bağımsız iki farklı gözetmen tarafından aynı derste üç farklı zamanda gözlemlenmiş, bu üç dersten rastgele bir tanesinde öğrencilere ve öğretmenlere öğrencilerin derse katılımlarıyla, öğretmenlerin eğitsel davranışları hakkında sorulmuştur. Öğrencilere yöneltilen sorularla onların davranışsal (parmak kaldırmak, soru sormak, sınıf kurallarına uymak, verilen görevleri yerine getirmek), duygusal (heves, merak, ilgi, iyimserlik), bilişsel (gelişmiş derin bilgi işleme seviyesi ve öz düzenleme becerileri) ve aracılı (öğrencinin kendi öğrenmesine yapıcı katkıda bulunması, yeni çalışmalar başlatması) olarak derse katılımı ile öğretmenlerinin sağladığı ilişki desteğinin arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Öğretmenler, öğrencileriyle zaman geçirdiklerinde, onlara fiziksel olarak yakın olduklarında, onların sorularına cevap verdiklerinde, dersle ilgili verilen talimatlarda açık ve düzenli olduklarında, öğrencilerin derse katılımında artış gözlemlenmiştir. Çalışma aynı zamanda, öğretmenlerin kendi eğitsel davranışları konusundaki farkındalıklarının öğrencilerin içsel motivasyonuyla olumlu bir ilişki içinde olduğunu göstermiştir. Sınıf ortamıyla, dersle, sınıf arkadaşlarıyla ve öğretmenle pozitif bir ilişki içinde olmak, öğrencilerin öğrencilerin derse katılımını arttırmıştır.Keywords
öz belirlenim teorisi, ilişki desteği, motivasyon teorisi, derse katılım, ihtiyaç destekleyici eğitim

Abstract

Self Determination Theory, developed by Edward L. Deci and Richard Ryan, is a motivation theory suggesting that if the innate psychological needs of people are met, their motivation will be achieved without external influence and intervention. According to this theory, autonomy (the ability to make decisions about one's own life on its own), competence (having control over outcomes and believing that one has the ability and ability to do any job) and relatedness support (to interact, connect, and value others) are psychological needs and are the optimal conditions for intrinsic motivation. In this study, the relationship between relatedness support provided by teachers in their instructional behavior and its relationship to student engagement was investigated. Students' engagement in the lesson is considered as part of their learning motivation. Designed as a cross-sectional observation study, 191 students from private and public high schools in Ankara were observed at three different times in the same class by two independent observers who received training in Self Determination Theory from the Department of Psychology. With the questions directed to the students, a positive correlation was found between students’ behavioral engagement (raising finger, asking questions, obeying the class rules, completing the given tasks), emotional engagement (enthusiasm, curiosity, interest, optimism), cognitive engagement (advanced deep information processing level and self-regulation skills) and agentic engagement (students' constructive contribution to their own learning, initiating new tasks) and the relatedness support provided by their teachers. When teachers spend time with their students, when they are physically nearby them, when they answer students’ questions, when they are clear and organized in the instructions given about the lesson, students' participation in the lesson has increased. The study also showed that teachers 'awareness of their own instructional behavior was positively correlated with students' intrinsic motivation. Feeling related to the classroom environment, the lesson, peers and the teacher enhances classroom motivation.Keywords
Self determination theory, relatedness support, motivation theory, engagement, need supportive teaching

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri