Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FAKÜLTE YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİ VE KOORDİNASYON YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF MANAGEMENT PROCESSES AND COORDINATION COMPETENCES OF FACULTY MANAGERS )

Author : Mustafa Anıl MUTLUCAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 21
Page : 45-50
    


Summary

Araştırma özel Yakın Doğu Üniversitesi fakülte yöneticilerinin yönetim surecilerini ve koordinasyon becerilerinin ölçülmesi analizi için alt amaç̧ sorularına yanıt aranarak yapılmıştır. Bu amaç̧ doğrultusunda.2010-1012 öğretim yılında Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan dokuz fakülte içinde yapılmıştır, rastgele dağıtılan anketlerin öğretim üyeleri tarafından toplam l2ö öğretiın görevlisine anket uygulanmıştır. Anket 59 madde içermektedir ve likit tipi ölçek, yedili değerlendirme seklindedir. Öğretim görevlilerinin cinsiyetlerini, yas, medeni durum, okul durumu, kıdem, yönetim dersi alındımı, seminer kurs katılım durumuna göre kriterler belirlenerek hazırlanmıştır: Uygulanması için dokuz fakültede görev yapan 120 öğretim görevlisine anket bırakılmıştır. Fakat 13 tane anket yapılmadan geri dönerek, hatalı anket bulunmamaktadır. Toplam 107 öğretim görevlisinin görüşlerine araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Elde edilen veriler, bilgi çizelgelere bir bir eklenerek, elde edilen bilgilerin istatistiği bilgisayar yardımı ile SPSS 17 paket programından faydalanılarak yüzde, T-testi, ANOVA, Çoklu kıyaslama, İstatistiksel veri Analizi Sonuçları için de LSD testi y veriler çözümlenmiştir. Bulgular da tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Sonuç̧ olarak, yönetim surecilerinin yöneticilik mesleğinin saygınlığına ve bu mesleğin kabullenilmesi düzeyine ilişkin öğretim görevlilerinin görüşlerine: cinsiyet, çalışılan okul türü̈, yaş, mesleki kıdem ve görev yapılan alan, okulun fiziki yapısının ve örgütsel ikliminin eğitim-öğretim açısından uygunluğuna yönelik akademisyen görüşlerine ise: okul türü̈, yaş, mesleki kıdem ve görev yapılan alan değişkenliklerine göre anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır.Keywords
Eğitim Yönetimi,Yönetim Süreçleri, Yönetim Erkleri.

Abstract

This study was conducted to find out answers to sub-questions of the aim to ineasure a coordination abilities and management processes of faculty administrators at private Near East University. To this aim, a questionnaire was distributed to 120 teachers in total who were randomly selected within nine existing faculties at Near East University in 2010-1012 • academic years. The questionnaire was. a 5-point Likert scale type consisting of 59 items and having eight measurement types was prepared to identify teachers' gender, age, marital status, education status, based on criteria of seniority, management course and participation course seminars. The questionnaire was administered to 120 teachers in nine faculties. However, 13 questionnaires did not return. Perceptions of 107 teachers were included in the research in total. Obtained data was coded into data tables and analyzed by using SPSS 17 program, T- test, ANOV A, and LSD test was applied for Multiple Comparison Statistical Analysis Results. Findings were discussed by presenting them in tables. According to the analysis of the thesis, important differences were found the perceptions of teachers related to management processes of management profession and acceptance of the level of this profession in terms of gender, type of school, age, carrier seniority, area of position, and perceptions of academicians related to school type, age, carrier seniority and area of position in terms of physical structure oft.he school arid organizational environment of teaching and learning.Keywords
Educational Administration, Management Processes, Management Powers.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri