Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SADƏ CÜMLƏNİN SİNTAKTİK SEMANTİKASININ FORMALAŞMASINDA CÜMLƏ İLƏ BAĞLI XÜSUSİYYƏTLƏRİN ROLU
(The role of the features concerning the sentence in the formation of syntactic semantics of a simple sentence )

Author : Edalat ABBASOV    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 118-122
    


Summary

Məqalə doktorluq dissertasiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dissertasiyanın məzmununun ifadəsinə xidmət etmək məqsədi ilə yazılmışdır. Cümlənin mənalar toplusunun diqqətə çatdırılması və azərbaycan dili materialları əsasında şərh edilməsi işində bu məqaləni faydalı hesab edirik. Cümlənin mənalar toplusu müvafiq daraq üçün qrupda müəyyənləşdirilmşidir: leksik, qrammatik və intonasiya. Bu məna qruplarının hər birinin səciyyəvi əlamətləri və semantik vasitələrinin ayrı-ayrı dil faktları ilə əlaqəli izahı istiqamətində məqalənin xüsusi mövqeyi vardır. Fonetik, leksik və qrammatik dil hadisələrinin kompleks halda sintaktik semantikanın formalaşmasını təzahür etdirməsi məqalənin sas ideyalarından sayılır. Modal sintaktik semantika və sintaktik struktur-semantikanın paralel inkişafının inikası da məqalənin qayəsinin göstəricilərindəndir. Ümumiyyətlə, cümlənin istər sintaktik-struktur, istərsə də semantik-struktue cəhətinin formalaşmasında iştirak edən leksik-qrammatik, o cümlədən intonasiya vahidləri bütövlükdə sintaktik semantik sadə cümlənin yeni aspektinin araşdırılması üçün əlverişli zəmin yaradır.Sintaktik semantikanın sadə cümlənin üslub-semantik çalarlarının məzmununu müəyyənləşdirməkdə də kifayət qədər dolğun mövqeyi vardır. Sadə bir cümlənin sintaktik semantikasını təşkil edən ən vacib element cümlə ilə əlaqəli olan xüsusiyyətlərdir.Keywords
sintaktik semantika, semantik quruluş, fono-semantik, leksik-semantik məntiqi cümlə, qrammatik quruluş, sadə cümlə.

Abstract

The role of sentencing features in the formation of syntactic semantics of a simple sentence The article is intended for doctoral dissertation. Written to serve the testimony of the content of the dissertation. We consider this article useful in drawing attention to the sentence collection of sentences and interpretation of the Azerbaijani language material. The set of sentences in the sentence is defined in the group for the corresponding comb: lexical, grammatical and intonational. There is a special position in the article to describe the specific language of each of these meaning groups and their specific semantic means. The phenomenon of phonetic, lexic, and grammatical language can be regarded as a complex expression of syntactic semantics. The proof of the parallel development of modal syntactic semantics and syntactic structure-semantics is also one of the indications of the article. As a whole, syntactic semantics creates favorable ground for the research of the new aspect of a simple sentence. Syntactic semantics also has a sufficient position in determining the content of the style-semantic shades of a simple sentence.Keywords
syntactic semantics, semantic-structure, phono-semantics, lexical-semantic logical sentence, grammatical structure, simple sentence.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri