Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SU SPORLARIYLA UĞRAŞAN BİREYLERİN BAZI PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SOME PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ATHLETES DEALING WITH WATER SPORTS )

Author : Sevil ULUDAĞ  & Lale YILDIZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 21
Page : 13-21
    


Summary

Herhangi bir doğa sporundan ziyade su üzerinde yapılan sporlarda, sporcu için birçok faktörün baskıya sebep olabileceği bilinmektedir. Bu bağlamda, güçlü bir zihin yapısı ile bireylerin sahip oldukları bilişsel yetenek ve becerilerinin eğitilmesi ve psikolojik özelliklerine ilişkin farkındalıklarının artırılması önemlidir. Çalışmanın amacı, su sporları yapan sporcuların, kontrol odağı, güdülenme ve başarı yönelimine ilişkin psikolojik özelliklerinin incelenmesi ve aralarındaki olası ilişkilerin belirlenmesidir. Katılımcıların belirlenmesinde, olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme kullanılmış ve çalışma ilişkisel tarama desen modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 48 rüzgar sörfü, 36 bireysel yelken, 37 takım yelken, 26 kitesurf olmak üzere toplam 147 (X̄ yaş=23.09±7.23) lisanslı sporcu (34 kadın 113 erkek) katılmıştır. Katılımcılara “Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği”, “Sporda Güdülenme Ölçeği II” ve “2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (Revize Formu)” uygulanmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistik, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü ANOVA ve pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, başarı yönelimi ölçeğinin tüm alt boyutlarında milli ve milli olmayan sporcular arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu ve tüm sporcuların öğrenmeye doğru olumlu bir yöneliminin olduğu tespit edilmiştir. 20 yaş ve altı sporcuların performans-yaklaşma alt boyutu puan ortalamaları ile 9 ve üzeri spor yaşına sahip bireylerin güdülenmeme alt boyutu puan ortalamaları anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca performans-kaçınma başarı yönelimi ile bütünleşmiş düzenleme güdülenme boyutu arasında ve içe atımla düzenleme ile öğrenme-yaklaşma yönelimi arasında orta düzeyde anlamlı pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, su sporlarıyla uğraşan bireylerin başarıya giden yolda psikolojik özelliklerine göre farklı stratejiler geliştirebileceği ve elde edilen bulguların spor psikolojisi alan yazınına katkı sağlaması düşünülmektedir.Keywords
Su sporları, Kontrol odağı, Güdülenme, Başarı Yönelimi, Psikolojik Beceriler

Abstract

It is known that many factors can cause pressure for the athlete in sports performed on water rather than any outdoor sports. In this context, it is important to train athletes' cognitive abilities and skills with a strong mindset and to increase their awareness of their psychological characteristics. The aim of the study is to examine the psychological characteristics of athletes engaged in water sports regarding locus of control, motivation and achievement orientation and to determine possible relationships between them.. Appropriate sampling, one of the non-probabilistic sampling methods, was used in determining the participants, and the study was carried out with a correlational survey model. A total of 147 licensed athletes (34 females and 113 males), including 48 windsurfers, 36 individual sails, 37 sets of sails, 26 kitesurf, participated in the study. The participants were administered the “Revised Locus of Control Scale”, “Sports Motivation Scale II” and “2x2 Achievement Orientation Scale”. Descriptive statistics, independent samples t-test, one-way ANOVA and Pearson correlation analysis were used in the analysis of the data. According to the analysis results, it was determined that there are statistically significant differences between national and non-national athletes in all sub-dimensions of the achievement orientation scale and that all athletes have a positive orientation towards learning. The average scores of the performance-approach sub-dimension of athletes aged 20 and under and the amotivated sub-dimension of individuals with sports age 9 and over were found to be significantly higher. In addition, a moderately significant positive correlation was found between performance-avoidance achievement orientation and the integrated regulation motivation dimension, and between intrinsic regulation and learning-approach orientation. As a result, it is thought that individuals dealing with water sports can develop different strategies according to their psychological characteristics on the way to success and the findings will contribute to the field of sports psychology.Keywords
Water Sports, Locus of Control, Motivation, Achievement Orientation, Psychological Skills

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri