Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRENCİLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK ALGISI: TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK LİTERATÜR TARAMASI
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERCEPTION OF STUDENTS: A LITERATURE REVIEW FOR THE RESEARCHES CARRIED OUT IN TURKISH UNIVERSITIES )

Author : Yılmaz Bayar    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 21
Page : 1-12
    


Summary

Bu çalışma Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) algı düzeyini incelemek maksadıyla gerçekleştirilmiştir. İlk olarak KSS kavramı, bileşenleri ve faydaları açıklanmıştır. Müteakiben literatür taraması yöntemiyle elde edilen bilgiler derlenmiştir. Sonrasında bulgulara yer verilmiştir. Son bölümde tartışma ve sonuç belirtilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; öğrencilerin KSS ile ilgili algısının genel olarak olumlu ve yüksek seviyede olduğu, talebelerin KSS ile ilgili aldığı eğitimin yararlı olduğu, en fazla önem atfedilen KSS bileşeninin yasal sorumluluklar olduğu, KSS bileşenleriyle bazı demografik değişkenler arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu, cinsiyete göre dağılımda bulunan farklılıkların ön plana çıktığı, KSS kampanyalarıyla marka bağlılığı ve marka farkındalığı değişkenleri arasında manalı düzeyde ilişkiler bulunduğu, KSS ile kurumsal itibar algısı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, KSS kampanyaları arasında eğitim konularıyla ilgili olanların talebeler tarafından tercih edildiği görülmüştür. Yüksek öğretim kurumu yöneticileri tarafından KSS ile ilgili gerekli hususlar planlı bir şekilde uygulanırsa, üniversite ile ilişki halindeki tüm paydaşların (talebeler dahil) KSS algısı olumlu olarak artabilir. Bu değişim kurum lehine yararlar sağlayabilir.Keywords
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Üniversite Öğrencileri, Algı

Abstract

This study was carried out to in order to determine the level of corporate social responsibility (CSR) perceptions of university students in Turkey. Initially the concept of CSR, its components and its benefits were explained. Subsequently, the information obtained by the literature review method was compiled. Then the findings were given. Discussion and conclusion were stated in the last section. According to the results of the study it has been observed that; the perception of the students about CSR was generally positive and at a high level, the education given to students on CSR was beneficial, the most important component of CSR valued by students was legal responsibilities, significant differences were found between CSR components and some demographic variables, the differences in the distribution by gender came forward, meaningful relationships were found between CSR campaigns and the variables of brand loyalty and brand awareness, there was a meaningful relationship between the CSR and corporate reputation perceptions of the students, among the CSR campaigns which related to educational issues were preferred by students. If the necessary issues related to CSR are implemented in a planned manner by the managers of higher education institutions, CSR perception of all stakeholders (including students) in contact with the university could increase positively. This change could benefit the corporation.Keywords
Corporate Social Responsibility, University Students, Perception

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri