Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EKONOMİK BÜYÜME TEORİLERİ
(ECONOMİC GROWTH THEORIES )

Author : Murad Haciyev    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 176-182
    


Summary

Makale, modern ekonomik büyüme teorilerine ayrılmıştır. Makalenin analizi, ekonomik büyümenin bir ülkenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretme kabiliyetinde bir artış olduğunu gösteriyor. Ekonomik büyüme, bu göstergelerin gelişimi ve genişlemesiyle doğrudan ilişkilidir, çünkü bu fırsatlar, mal ve hizmetlerin niceliği ve kalitesi ile kullanılan teknolojileri içerir. Dünyanın dört bir yanındaki ekonomistler, ekonomik büyümeyi farklı şekillerde etkileyen faktörleri gruplandırıyor. Ekonomik büyümenin ana faktörleri doğrudan ve dolaylı, kapsamlı ve yoğun, yönetilen ve yönetilmeyen, ekonomik ve ekonomik olmayan ve b. gruplara ayırın. Genel olarak, ekonomideki duruma ilişkin algımız, genellikle ekonomik faaliyette yıldan yıla meydana gelen değişiklikler temelinde şekillenir. Genellikle durgunluk umutsuzluğa, karamsarlığa, parasal genişleme ise umut ve iyimserliğe yol açar. Bununla birlikte, uzun bir süre boyunca genel ekonomik duruma baktığınızda, tablo değişir. Bu durumda dalgalanmalar önemini yitirir ve büyüme - toplam emisyonların uzun vadeli sürekli büyümesi - genel resimde dikkat çeken tek göstergedir. İyi gelişmiş bir ekonomi, istihdamın teşvik edildiği, bireylere kendi kaderlerini belirleme, yönetme ve kontrol etme fırsatı verilen, adil refahın sağlandığı, sosyal işbirliği ve derneklerin sağlandığı ve insanlığın geleceği olduğu sonucuna varabiliriz. gelişme korunmaktadır. Makale, bunları veya diğer sorunları kapsamlı bir şekilde inceler ve sorunları çözme yönlerini gösterir.Keywords
para-kredi, faiz oranları, enflasyon, işsizlik, durgunluk ve kriz.

Abstract

The article is devoted to modern theories of economic growth. The analysis of the article shows that economic growth is an increase in a country's ability to produce the required goods and services. Economic growth is directly related to the development and expansion of these indicators, as these opportunities include the quantity and quality of goods and services, as well as the technologies used. Economists around the world group the factors that affect economic growth in different ways. The main factors of economic growth are direct and indirect, extensive and intensive, managed and unmanaged, economic and non-economic, etc. divide into groups. In general, our perception of the situation in the economy is often formed on the basis of changes in economic activity from year to year. Usually, recession leads to despair and pessimism, and monetary expansion leads to hope and optimism. However, when you look at the overall economic situation over a long period of time, the picture changes. In this case, the fluctuations lose their significance, and growth - the long-term continuous growth of aggregate emissions - is the only indicator that attracts attention in the overall picture. From this we can conclude that a well-developed economy is one in which employment is encouraged, individuals are given the opportunity to decide their own destiny, govern and control, fair welfare is ensured, social cooperation and associations are ensured, and the future of human development is protected. has. The article extensively studies these or other issues and shows the directions of solving the problems.Keywords
money-credit, interest rates, inflation, unemployment, recession and crisis.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri