Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURUMLARINDA OFİS ORTAMINDA ÇALIŞANLARIN RİSK ETMENLERİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF RISK FACTORS PERCEPTION LEVELS IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR INSTITUTIONS FOR WORKERS IN THE OFFICE ENVIRONMENT )

Author : Şenol Yavuz  Berna Gür, Özlem Altıntaş  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 85-100
    


Summary

İşyerleri, yapılan işin esasına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olmak üzere üçe ayrılır. İş kazaları ve meslek hastalıkları denildiğinde şantiye ve madenler düşünülmektedir. Ancak, iş kazası ve meslek hastalığı ihtimali düşük olmasına rağmen ülke genelinde en fazla çalışma alanları ofislerdir. Ofislerde, 6331 sayılı yasaya göre işverenin yapması gereken yükümlülükler mevcuttur. Kamu ve özel sektörün her kademesinde çalışanları barındıran ofislerde çalışanlar risk etmenlerine maruz kalma ihtimali mevcuttur. Ofis çalışanları, en fazla fiziksel, psikososyal ve ergonomik risk etmenlerine maruz kalmaktadır. İşveren, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlaması ile iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme ihtimali yüksektir. Bu çalışma, Samsun ilindeki kamu ve özel sektör kurumlarında bulunan 246 ofis çalışanlarına yönelik, fiziksel, psikososyal ve ergonomik risk etmenleri algı düzeylerini incelemek üzere 28 sorundan oluşan bir anket çalışması uygulanmıştır. Anket sorularına verilen cevaplar “IBM SPSS Statistics 22.0” programı ile analiz edilmiş ve “Cronbach Alpha (α)” değeri 0.667 bulunmuştur. α değerinin 0.6< α <0,8 aralığında olması çalışmanın güvenilir olduğunu göstermektedir. Çalışma sonucunda, katılımcıların çoğunluğunun kadın, 26-33 yaş grubu, lisans mezunu ve kamu kurumunda çalışmaktadır. Psikososyal risk etmeni algı düzeyinin aylık gelire bağlı, ergonomik risk etmeni algı düzeyinin çalışılan sektöre ve haftalık çalışma süresine bağlı olarak değiştiğini ve fiziksel risk etmeni algı düzeyinin ise demografik verilere bağlı olarak değişmediğini tespit ettik.Keywords
Ofis Ortamı, Risk Etmenleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kamu ve özel sektör, İstatistiksel veriler

Abstract

Workplaces are divided into three as very dangerous, dangerous and less dangerous according to the principle of the work done. When occupational accidents and diseases are mentioned, construction sites and mines are considered. However, although the probability of occupational accidents and diseases is low, most working areas throughout the country are offices. In the offices, there are obligations that the employer must fulfill according to the law numbered 6331. Employees in offices that accommodate employees from all levels of the public and private sector are likely to be exposed to risk factors. Office workers are most exposed to physical, psychosocial and ergonomic risk factors. The employer is likely to prevent work accidents and occupational diseases by providing a healthy and safe working environment for its employees. In this study, a questionnaire consisting of 28 questions was applied to examine the perception levels of physical, psychosocial and ergonomic risk factors for 246 office workers in public and private sector institutions in Samsun. The answers to the questionnaire questions were analyzed with the program "IBM SPSS Statistics 22.0" and the value of "Cronbach Alpha (α)" was found to be 0.667. The fact that α value is in the range of 0.6 <α <0.8 indicates that the study is reliable. As a result of the study, the majority of the participants are women, the 26-33 age group, undergraduate graduates and work in public institutions. We found that the level of perception of psychosocial risk factors depends on monthly income, the level of perception of ergonomic risk factors changes depending on the sector and weekly working period, and the level of perception of physical risk factors does not change depending on demographic data.Keywords
Office Environment, Risk Factors, Occupational Health and Safety, Public and Private Sector, Statistical Data

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri