Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MASAJIN EGZERSİZ SONRASI TOPARLANMAYA ETKİSİ
(EFFECT OF MASSAGE ON RECOVERY AFTER AN EXERCISE )

Author : Tülin Atan    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 80-84
    


Summary

Yüksek yoğunluklu egzersiz sonrası yapılan masajın toparlanmaya etkisini araştırmak amacıyla bu çlışma yapılmıştır. Çalışmaya Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 20 erkek gönüllü öğrenci (yaş 23.00±2.99 yıl) katıldı. Deneklere anaerobik egzersiz olarak iki kez bir hafta arayla 30 sn tekrarlı dikey sıçrama testi (DST) uygulandı. Rastgele seçilmiş 10 deneğin ilk olarak DST sonrası bacaklara masaj yapılmadan toparlanması takip edilirken, diğer 10 deneğin ise masaj yapılarak toparlanmaları takip edildi. Bir hafta sonra ise; masaj yapılmadan toparlanan deneklere masaj yapılarak, masaj yapılarak toparlananlara ise masaj yapılmadan toparlanmaları takip edildi. Sporcuların DST öncesinde dinlenik Kalp Atım Hızı (KAH) değerleri alındı, daha sonra DST testine tabii tutuldu. Deneklerin toparlanmaları testten sonra 15 dk boyunca takip edildi. Toparlanmanın her dakikasında KAH ölçümleri kaydedildi. Veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik test kullanıldı. Ön test ve son test karşılaştırması yapman için paired t test kullanıldı. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini kontrol etmek için Shapiro Wilk testi kullanıldı ve veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik istatistiksel analiz kullanıldı. İki deneme arasında fark olup olmadığına bakmak amacıyla paired t testi kullanıldı. Anaerobik egzersiz sonrası masajlı toparlanmanın 1. ve 2.dk’sındaki KAH değerleri, masajsız toparlanma KAH değerlerinden daha düşük bulundu (p<0.05). Masaj yaparak toparlanma daha hızlı bir şekilde KAH’nı düşürdü ve toparlanmayı hızlandırdı. Toparlanmanın 5.dk’sına kadar masajlı toparlanma KAH değerleri istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha düşüktür. Toparlanmanın 2.dk’sından 15.dk’sına kadar ise KAH değerleri istatistiksel olarak farklılık göstermedi (p>0.05). Sonuç olarak, masaj yapıldığında özellikle egzersizden sonra ilk 5 dk toparlanma daha hızlı gerçekleşmektedir. Bu sonuç özellikle egzersiz sonrası hemen masaja başlamanın toparlanmayı hızlandırdığını göstermektedir.Keywords
Toparlanma, anaerobik egzersiz, masaj

Abstract

The purpose of this study is to examine whether massage has an effect on recovery after high intensity exercise. 20 male volunteer students (age 23.00 ± 2.99 years) attending the Faculty of Sports Sciences were participated the study. Repeated vertical jump test (DST) was applied 30 seconds with one week intervals as an anaerobic exercise. Ten randomly selected subjects first recovered after DST without massaging the legs, while the other 10 subjects recovered by massage. A week later; the subjects recovered without massage were recovered by massage, while the subjects who were massaged were recovered without massage. The resting heart rate (HR) values of the athletes were taken before DST, and then subjected to the DST test. Recovery of the subjects was followed up for 15 minutes after the test. HR measurements were recorded every minute of recovery. Shapiro Wilk test was used to check whether the data showed normal distribution and parametric statistical analysis was used because data sets are normally distributed. Paired t test was used for the pairwise comparison. HR values at 1st and 2nd minutes of massage recovery after anaerobic exercise were lower than non-massage recovery HR values (p<0.05). Recovery by massaging reduced HR faster and accelerated recovery. Massage recovery values up to 5 minutes of recovery are lower, although not statistically significant. Between the 2nd and the 15th minutes of the recovery, HR values did not differ statistically (p>0.05). As a conclusion, when massage is performed, recovery occurs faster in the first 5 minutes after exercise. This result shows that starting massage immediately after exercise accelerates recovery.Keywords
Heart rate, massage, exercise.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri