Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN PERFORMANSI
(PERFORMANCE OF ENERGY EFFİCİENCY İN TURKEY )

Author : Kadir AYDIN  , Öğr. Gör. Hayriye TAŞCI , Öğr. Gör. Dr. Saltuk AĞIRALİOĞLU , Dr. Abdulmusa SÖNMÜŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 156-166
    


Summary

Enerji, ülkeler için önemli ekonomik ve stratejik bir unsurdur. Nüfus artışı, sanayinin gelişmesi ve refah seviyesinin artışı ülkelerin enerji ihtiyacını giderek artırmaktadır. Öte yandan, dünyadaki iklim değişikliği, fosil enerji kaynaklarının hızla tüketilmesi enerji üretim, iletim ve dağıtım maliyetlerini artırmaktadır. Bütün bunlar ülkelerin enerji politikaları yönetiminde enerji verimliliğine önem ve öncelik vermeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de enerji fosil kaynakları yeterli olmadığından enerji tüketim ihtiyacının büyük bir kısmı dış ülkelerden sağlamaktadır. Bu ise Türkiye’nin dış ticaret açığı vermesine neden olmakta, bu da enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının önemini artırmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de birincil enerji yoğunluğu ile ham petrol fiyatları, tasarruflar ve karbon salınımı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Türkiye’de enerji verimliliğinin etkisini ölçebilmek için literatürdeki diğer çalışmalarda da sık sık uygulanmış olan birim hasıla üretebilmek için tüketilen enerji demek olan “birincil enerji yoğunluğu” kullanılmıştır. Diğer değişkenlerin kullanılmasının nedeni ise enerji kaynaklarının verimliliğini yasal, sosyal, politik ve çevre boyutlarıyla değerlendirilmeye çalışmaktır. Analiz aşamasında gecikmesi dağıtılmış oto regresif (ARDL) sınır testi modeli kullanılmış, veri olarak ise 1990-2019 dönemini kapsayan yıllık veriler esas alınmıştır. ARDL sınır testi seçilmesinin nedeni, çalışmada kullanılan değişkenlerin birim kök ve durağanlık testleri sonucunda aynı seviyede durağan olmamalarıdır. Çalışmamızda elde edilen bulgular, hipotezler kapsamında değerlendirildiğinde, tasarruf değişkeninin enerji verimliliği üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkilerinin Türkiye için anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Enerji Verimliliği, Tasarruflar, CO2, Petrol Fiyatları

Abstract

Energy is an important economic and strategic element for countries. Population growth, the development of industry and the increase in the level of prosperity gradually increase the energy needs of countries. On the other hand, climate change in the world, the rapid consumption of fossil energy resources increases the costs of energy production, transmission and distribution. All this shows that countries should give importance and priority to energy efficiency in managing energy policies. Since energy fossil resources are not sufficient in Turkey, most of the energy consumption needs are provided from foreign countries. This causes Turkey to give a foreign trade deficit, which increases the importance of efficient use of energy resources. In this study, the relationship between primary energy density in Turkey and crude oil prices, savings and carbon emissions was investigated. In order to measure the effect of energy efficiency in Turkey, “primary energy density”, which means the energy consumed to produce unit product, which has been frequently applied in other studies in the literature, has been used. The reason for using other variables is to try to evaluate the efficiency of energy sources with legal, social, political and environmental dimensions. During the analysis phase, the autoregressive distributed lag (ARDL) limit test model was used, and the data was based on annual data covering the period 1990-2019. The reason for selecting the ARDL boundary test is that the variables used in the study are not stationary at the same level as a result of unit root and stationary tests. The results obtained in our study, when evaluated within the scope of hypotheses, concluded that the short-and long-term effects of the savings variable on energy efficiency were significant for TurkeyKeywords
Energy Efficiency, Savings, CO2, Oil Price

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri