Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEREL YÖNETİŞİM İÇİN KENT KONSEYLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ
(ROLE AND IMPORTANCE OF CITY COUNCILS FOR LOCAL GOVERNANCE )

Author : H.Burçin HENDEN ŞOLT    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 74-79
    


Summary

Kentlerin yönetim yaklaşımlarında değişim süreci paydaş katılımını teşvik etmektedir. Çok aktörlü, şeffaf ve denetlenebilir nitelikteki kent yönetimleri çağdaş kentlerin temel vizyonu olmalıdır. Çünkü heterojen yapı kentlerin simgesi gibidir. Farklı çıkar gruplarının toplumsal uzlaşma için bir araya gelebileceği ortamların olması yönetişim yaklaşımı için önemlidir. Kent konseyleri buna örnektir. Yerel yönetim anlayışında yerellik lehine bir akım söz konusudur. Bu durum yerel demokrasi için değerlidir. Kentlilerin kararlara etkin ve verimli katılabilmesi hesap verebilirlik, sosyal dayanışma ve hemşehrilik bilinci için katkı sağlar. Kent konseylerine kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütü üyeleri katılabilmektedir. Bu nedenle yönetişim bakımından güçlüdür. Bu çalışma kent konseylerinin kentsel demokrasi açısından yerini ve önemini irdelemektedir. Yönetişim ve kent konseyleri kentlere olumlu vizyon kazandırmada etkin bir rol oynayacaktır. Bu nedenle verimli çalışabilecek kent konseyi çalışmaları desteklenmelidir.Keywords
Kent, Yerel Yönetim, Kent Planlama, Kent Konseyi, Yönetişim

Abstract

The process of change in the management approaches of cities encourages stakeholder participation. Multi-actor, transparent and controllable urban administrations should be the basic vision of modern cities. Because the heterogeneous structure is like a symbol of cities. It is important for the governance approach to have environments where different interest groups can come together for social reconciliation. City councils are examples of this situation. In the understanding of local government, there is a flow in favor of locality. This situation is valuable for local democracy. Effective and efficient participation of urban people in decisions contributes to accountability, social solidarity, and citizen awareness. Members of public, private, and non-governmental organizations can participate in city councils. It is therefore strong in terms of governance. This study examines the place and importance of city councils in terms of urban democracy. Governance and city councils will play an active role in giving cities a positive vision. Therefore, City Council working groups should be supported.Keywords
City, Local Government, Urban Planning, City Council, Governance

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri