Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇİVİ YAZISININ GELİŞİM EVRELERİ VE SÜMERLERLE BAĞLANTISI
(The Development Stages of Cuneiform and Its Relationship with Sumerians )

Author : Nazim HÜSEYNLİ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 129-142
    


Summary

İlmî ve kültürel gelişime geçişin temel taşı yazının bulunması olayıdır. Yazıysa gelişmiş hâlde birdenbire ortaya çıkmamıştır. Çeşitli sembollerin kayaların üzerine, mağaraların duvarlarına oyma, çizme ve boyama şeklinde kaydedilen ideografik yazılar bir müddet sonra gelişerek resim yazısına piktografik doğru evrilmiştir. Bu bakımdan yazıların başlangıcı mahiyet itibariyle resimler olarak değerlendirilmektedir. Yazı karakterlerinin veya resimlerin her biri çiviye benzediği için bu yazı şekline çivi yazı adı verilmiştir. Çivi yazısı Mezopotamya’daki kavimlerin kullandıkları çok eski devirlere ait olan bir yazı çeşididir. Mezopotamya’ya gelip yerleşenler bu yazı şeklini kullanmıştır. Bundan başka Mezopotamya dışındaki kavimlerden Asurlular, Hititler, İranlılar tarafından da kullanıldığı anlaşılmıştır. Ancak Sümerce, yazıya dökülebilen ilk dil olduğundan çivi yazısını ilk kullananlar da Sümerler olmuştur. Çivi yazısı ilk olarak günümüzden yaklaşık 5500 yıl önce resim yazısı (piktogram) denebilecek karakterde yazılan ticari kayıtlarda ortaya çıkmıştır. Tarihin bilinen en eski yazılı belgelerinden biri olan Sümer tabletleri üzerine çizilen yazı tarihi açısında çok önemli bir yere sahiptir. Önceleri resim yazısı olarak değerlendirilebilecek simgeler zamanla evrim geçirerek, biçiminden dolayı çivi yazısı olarak adlandırılan hece yazısına dönüşmüştür. Çalışmada çivi yazısının çözümlenmesinde farklı görüşlere sahip araştırmacıların görüşleri değerlendirilmektedir. Sonrasında Sümer yazı sistemi içinde karışıklığı gidermek için kullanılan önemli dilbilgisel yapıya sahip belirteçler açıklanmaktadır. Ayrıca Sümer çivi yazısının ister içeriksel isterse de biçimsel gelişimleri çeşitli evrelere ayrılarak detaylı bir şekilde verilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda Sümerlerin çivi yazısındaki gelişimin M. Ö. 2200 yıllarına kadar işaretleri bütünsel ve tasvirî, sonraki dönemlerde ise yalnızca çizgisel karakterli yazılar şeklinde bir süreç izledikleri saptanmıştır. Sümerler önceki dönemlerde kendilerinden öncekiler gibi işaretlerin anlamsal değeri olarak bazı objeleri kullanmışlardır. Ancak onlar seleflerinden farklı olarak nesnelerin her parçasını ve bunlar arasındaki kombinasyonu da göstermişlerdir.Keywords
Çivi Yazı, Sümer Çivi Yazısı, Çivi Yazının Gelişim Evreleri

Abstract

The cornerstone of the transition to scientific and cultural development is the event of finding writing. The writing did not appear suddenly in the developed form. The ideographic writings recorded in the form of carving, drawing and painting of various symbols on the rocks, on the walls of the caves developed after a while and evolved into pictographic writing. In this respect, the beginning of writing is considered as pictures. Since each of the characters or pictures looks like wedges, this writing style is called cuneiform or wedge writing. Cuneiform script is a type of writing belonging to ancient times used by the peoples in Mesopotamia. Those who came and settled in Mesopotamia used this writing form. Besides Mesopotamia, Assyrians, Hittites, Iranians also used this script. However, since Sumerian was the first language to be written, it was also the Sumerians who first used cuneiform. Cuneiform first appeared in a character of pictogram in commercial records about 5500 years ago. The writing drawn on the Sumerian tablets, one of the oldest known written documents in history, has a very important place in terms of history. Symbols that could be regarded as pictograms evolved over time and turned into syllabic writing, which is called cuneiform due to its form. In the study, the opinions of researchers who have different views on the analysis of cuneiform are evaluated. Afterwards, the determiners with important grammatical structure that are used to resolve the confusion in the Sumerian writing system are explained. In addition, the content and formal developments of the Sumerian cuneiform are given in detail by dividing them into various phases. As a result of the research, it was found that the development of the Sumerians in cuneiform writing was holistic and descriptive until b.c. 2200 years, and in the following periods, they followed a process in the form of writings with only linear characters In previous periods, the Sumerians used some objects as the semantic value of signs, like people before them. However, unlike their predecessors, they also showed every part of the objects and the combination between them.Keywords
Cuneiform, Sumerian Cuneiform, Development Stages of Cuneiform

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri