Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇORUM İL VE İLÇELERİNDE MİLLİ EĞİTİME BAĞLI GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF BURNOUT SYNDROME ON TEACHERS WHO WORK DEPENDING ON NATIONAL EDUCATION IN CORUM PROVINCES AND DISTRICTS )

Author : Tuğrul YILDIRIM  Prof. Dr. Dursun Ali KÖSE, Aylin YAVUZ, Mahmut ÇELİK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 69-80
    


Summary

İş sağlığı ve güvenliği hayatımızın her aşamasında ve her meslek grubunda yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, özel sektör çalışanlarını kapsadığı gibi bir hizmet ve kamu sektörü olan öğretmenleri de kapsar. Öğretmenlerin meslekte geçirdikleri süre içerisinde çeşitli risk etmenlerinin etkisinde kalır. Öğretmenlerde, görev yaptıkları okulların ve çevrenin fiziki şartları, öğrencilerin seviyeleri ve haftalık ders saati yükü gibi çeşitli etkenlerden dolayı zaman içerisinde bir psikososyal risk etmeni olan tükenmişlik sendromu görülebilir. Tükenmişlik sendromu; duygusal açıdan bitmişlik ve hayata karşı ilgisizlik olarak bilinen bir orta yaş krizidir. Bu çalışmada; 2020-2021 yılı içerisinde Çorum İl milli eğitime bağlı il ve ilçelerde farklı türde okullarda görev yapan farklı branşlardaki 120 öğretmenin çeşitli değişkenlere bağlı olarak tükenmişlik sendromu düzeyinin incelenmesine çalışılmıştır. Öğretmenlerin demografik özelliklerini inceleyen ve tükenmişlik düzeyini ölçen iki bölümden oluşan bir anket öğretmenlere uygulanmıştır. Öğretmenlerin ankete verdikleri cevaplar “IBM SPSS Statistics 22.0” programı ile istatiksel analizi yapılmış ve “Cronbach Alpha (α)” değeri 0,821 bulunmuştur. Bulunan değerin 0.8< α <1 aralığında olması araştırmanın çok güvenilir olduğunu kanıtlamaktadır. Yapılan çalışma sonucu, ankete katılan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi cinsiyete, hizmet yılına, görev yerine, okul türüne, yaşa bağlı olmadığını haftalık girilen ders saatine bağlı olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılan öğretmenlerin çoğunluğunun yirmi yıl ve üzeri hizmet yılına sahip olmasına rağmen tükenmişlik düzeyinin düşük çıkması, Çorum il ve ilçelerindeki okulların fiziki durumlarının iyi olması, öğrenci ve velilerin eğitim-öğretime duyarlı olduğunu göstermektedir.Keywords
İş Güvenliği Uzmanlığı, Çorum, Tükenmişlik, Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı

Abstract

Occupational health and safety takes place in every stage of our lives and in every occupational group. Occupational health and safety includes both private sector employees and teachers who are a service and public sector. During the time teachers spend in their profession, they are affected by various risk factors. Burnout syndrome, which is a psychosocial risk factor, can be seen in teachers over time due to various factors such as the physical conditions of the schools they work and the environment, the levels of the students and the weekly course hour load. Burnout syndrome; It is a middle-age crisis known as emotional exhaustion and apathy towards life In this study; In the year 2020-2021, the burnout syndrome level of 120 teachers from different branches working in different types of schools in provinces and districts of Çorum province national education was tried to be examined. A questionnaire consisting of two parts examining the demographic characteristics of the teachers and measuring the level of burnout was applied to the teachers. The statistical analysis of the answers given by the teachers to the questionnaire was made with the program "IBM SPSS Statistics 22.0" and the value of "Cronbach Alpha (α)" was found to be 0.821. The value found in the range of 0.8 <α <1 proves that the study is very reliable. As a result of the study, it was determined that the burnout level of the teachers participating in the survey is dependent on the gender, years of service, place of duty, school type, age and not depending on the weekly course hours. Although most of the teachers participating in the survey have a service year of twenty or more years, the low level of burnout and the good physical condition of the schools in Çorum provinces and districts show that students and parents are sensitive to education.Keywords
Occupational Safety Specialist, Çorum, Burnout, Teachers, Ministry of Education

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri