Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REFAH SİSTEMLERİ ÇERÇEVESİNDE İKİ ÜLKENİN SAĞLIK SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI(TÜRKİYE-KÜBAÖRNEĞİ):NİTELİKSEL KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
(WELFARE SYSTEMS UNDER THE COMPARISON OF TWO COUNTRY’S HEALTH SYSTEM (TURKEY CUBA EXAMPLE): QUALİTATİVE COMPARATIVE STUDY )

Author : SİBEL ORHAN  MUHAMMET GÜMÜŞ, EMİNE KIZILKAYA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 54-68
    


Summary

Sağlık hizmetlerinin toplum nezdinde temel amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için, birtakım nitelikleri taşıması gerekmektedir. Önemle belirtilmesi gereken husus; öncelikle iyi yapılandırılmış bir sağlık sisteminin varlığının gerekliliğidir. Kamunun ve gerekse özel sağlık kuruluşlarının yeterli düzeyde uzman barındırması, öncelikli olarak iyi teşkilatlandırılmış personel ve donanım bulundurmasına bağlıdır. Bunun için, Anayasa’mızda yer alan herkes, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına sahiptir hükmüne paralel doğrultuda düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu amaç ve hedeflere yönelmiş iyi bir sağlık sektörünün ürünü olan sağlık hizmetlerinin nitelikleri açısından incelendiğinde, öncelikle ülkelerin iyi ve doğru bir sağlık politikası oluşturmaları beklenir. Bu çalışmanın ilk bölümünde, Küba hakkında genel bilgilerden bahsedilecektir. İkinci bölümde, Küba sağlık hizmetine detaylı bir şekilde yer verilecektir. Çalışmanın son bölümünde ise, Küba ve Türk sağlık politikaları incelenecek olup, sonrasında sağlık hizmetleri ve sağlık finansmanı konularına değinilecektir. Çalışmanın temel amacı; Türkiye’de mevcut sağlık politikaları eşliğinde sağlık hizmetinin nasıl sunulduğunu ve sağlık finansmanını irdelemektir.Keywords
Küba, Türkiye, Sağlık Sistemi, Ülke Karşılaştırması

Abstract

In order for health services to reach the basic goals and objectives before the society, they must have certain qualities. The issue that should be emphasized; it is the necessity of a well-structured health system. The fact that the public and private health institutions have sufficient levels of experts depends primarily on having well-organized personnel and equipment. For this, arrangements should be made in line with the provision that everybody in our Constitution has the right to develop their material and spiritual existence. When examined in terms of the qualities of health services, which are the products of a good health sector oriented towards these goals and objectives, first of all, countries are expected to establish a good and correct health policy. In the first part of this study, general information about Cuba will be mentioned. In the second part, the Cuban health service will be covered in detail. In the last part of the study, Cuban and Turkish health policies will be examined, and then health services and health financing will be discussed. The main purpose of the study is; how the health services offered accompanied existing health policies in Turkey and examine health financing.Keywords
Cuba, Turkey, Health System, Country Comparison

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri