Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İZZ B. ABDİSSELÂMA GÖRE MÜŞKİLÜ’L-HADİSİN NEDENLERİ
(REASONS OF MÜŞKİLÜ'L-HADITH ACCORDING TO İZZ B. ABDİSSELÂM )

Author : taner karasu    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 17
Page : 92-100
    


Summary

İzz b. Abdisselâm (d. 578-öl.660/1262) H. 7. Asrın önde gelen âlimlerinden biridir. İslam coğrafyasının doğudan Moğollar batıdan Haçlılar tarafından işgale uğradığı bir zaman diliminde yaşamıştır. Savaş ve politik çıkarlar altında ezilen halkın yanında durmuş ve böylece adı tarihe Sultânü’l-Ulema (âlimlerin şahı) ve Bai’ul-Mulûk (valileri satan) lakaplarıyla kayıt edilmiştir. Hemen hemen İslami ilimlerin her alanında (Kelâm, Ahlak, Tasavvuf, Siyer, Tefsir, Usul-i Fıkıh, Fıkıh, Hadis, Belagât) eser telif eden İzz b. Abdisselâm ile ilgili Türkiye ve Arap dünyasında akademik düzeyde pek çok çalışma yapılmasına rağmen onun hadis ilimleri ile ilgili görüşlerinin ortaya koyan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu münasebetle onun hadis ilimleri ile ilgili görüşlerinin akademik dünyaya tanıtılması önem kazanmaktadır. Bu makalenin konusu da onun hadis ilimleri içerisinde önemi haiz Müşkil’ü-l-hadis anlayışıdır. Ancak araştırma İzz b. Abdisselâma göre Müşkilü’l-hadis’in gerçekleşmesine neden olan sebepleri tespit etmekle sınırlıdır. Bu münasebetle onun ortaya koyduğu kriterlerin uygunluğu yaptığı yorumların isabeti araştırmanın konusu dışında kalmaktadır. Araştırmada onun on bir kriter ortaya koyduğu ve bu kriterle ile çelişen rivayetleri müşkil kapsamına aldığı görülmüştür.Keywords
Hadis, İzz b. Abdisselâm, Yorum, Müşkil

Abstract

One of the leading Islamic scholar is İzz b. Abdüsselam who lived in H. 7. century. İzz b. Abdisselam lived in a period when Islamic geography was occupied by the Mongols thhe east and the Crusaders from west. He stood with the people oppressed under war and political interests, and thus his name was recorded in history under the nicknames of Sultânü'l-Ulema (Shah of the scholars) Bai'ul-Mulûk (who sold governors). Izz b. Abdisselâm compile almost in all areas of Islamic sciences (Kalâm, Moral, Sufism, Siyer, Tafsir, Usul-i Fiqh, Fiqh, Hadith Rulings). Besides he did not remain indifferent to the objections against hadith texts and answered the questions coming in this direction. However, he duplicated the criteria for the supply of Hadith texts. The subject of this article is the reasons why Hadith text is problematic according to Izz b Abdisselam.Keywords
Hadith, İzz b. Abdisselâm, Comment, Problem

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri