Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜLTÜREL ETKİLEŞİM PERSPEKTİFİNDEN KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE ANALYSIS OF THE SOCIAL MEDIA POSTS OF THE OF KYRGYZSRAN- TURKEY MANAS UNIVERSITY STUDENTS IN A CULTURAL INTERACTİON PERSPECTIVE )

Author : Çağatay Çağan Yılmaz  Prof. Dr. Hamza ÇAKIR & Çağatay Çağan Yılmaz  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 29-39
    


Summary

Bu çalışmada Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin instagram paylaşımları kültürel etkileşim perspektifinden incelenmiştir. Çalışma içerisinde sekiz aylık bir süreci kapsayan paylaşımlar ele alınmıştır. Bu paylaşımlar dört kategori içerisinde incelenmiştir. Bu kategoriler Mekansal, Giyim-Kuşam, Dilsel ve yakın arkadaşlıklar olarak kategorize edilmiştir. Kategoriler oluşturulurken Nuri Bilgen’in içerik analizi kitabından yararlanılmıştır. Deneklerin belirlenen aylar içerisinde yapmış oldukları paylaşımlar bu çerçevede incelenmiştir. Belirlenmiş olan kategorilerde bireylerin nasıl kültürel etkileşime maruz kaldıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu süreçte instagram uygulamasının tercih edilme sebebi ise Z kuşağının en çok kullandığı sosyal medya platformu olmasıdır. Araştırma sonuçlarına baktığımızda, paylaşımların büyük bir çoğunluğunun kız öğrenciler tarafından yapıldığı görülmektedir. Bireyler ağırlıklı olarak mekansal paylaşımlarda bulunmuşlardır. Şehir, üniversite ve gezmiş oldukları yerlerde yapmış oldukları paylaşımlar bu kategoride incelenmiştir. İkinci sırada ise farklı kültürlere sahip yakın arkadaş gruplarının kendi aralarındaki paylaşımları gelmektedir. Bu da kültürel etkileşimin yansımaları açısından dikkat çekmektedir. Yeni öğrenmeye başladıkları diller de paylaşımlarına açık bir şekilde yansımaktadır. Giyim-kuşam paylaşımları en az seviyede kalmış olarak gözükmektedir. Bu da öğrencilerin etkileşimde bulunmuş oldukları kültürlerin giyim-kuşam özelliklerine henüz adapte olamadıklarının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.Keywords
Kültürel Etkileşim, Öğrenci, İnstagram

Abstract

In this study, preparation school students’ Instagram shares who are studying in Kyrgyzstan-Turkey Manas University preparatory classes were examined from the perspective of cultural interaction. Shares covering an eight-month period were discussed in the study. These posts are analyzed in four categories. These categories are categorized as Spatial, Clothing, Linguistic and close friendships. The content analysis book of Nuri Bilgen was used while creating these categories. The shares of the subjects within the specified months were examined within this framework. It has been tried to reveal how individuals are exposed to cultural interaction in the determined categories. The reason why Instagram application is preferred in this process is that it is the most used social media platform of generation Z. When we look at the results of the research, it is seen that most of the posts are made by female students. Individuals mainly shared spatial shares. The posts they made in the city, in the university and the places they visited were examined in this category. In the second place comes the sharing of close friends with different cultures among themselves. This draws attention in terms of the reflections of cultural interaction. The languages they have just started to learn are clearly reflected in their sharing. The sharing of clothing and apparel seems to be at the lowest level. This is an indication that the students have not yet adapted to the clothing features of the cultures they interact with.Keywords
Cultural Interaction, Student, Instagram

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri