Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVRESEL SORUNLAR VE KALKINMA İLE İLİŞKİLİ BAZI KAVRAMLARIN N-GRAM İLE ANALİZİ
(AN ANALYSIS OF SOME CONCEPTS RELATED TO ENVIRONMENTAL ISSUES AND DEVELOPMENT BY N-GRAM )

Author : Alaaddin VURAL  Ali ÇİFTÇİ;  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 18-28
    


Summary

Bu çalışmada, çevresel konular ve kalkınma ile ilişkili bazı kavramların tarihi seyri, bir çeşit literatür tarama fonksiyonu olan ve bilimsel çalışmalarda, özellikle de hipotez sorusu geliştirilmesi aşamasında yararlı sonuçlar veren N-gram metodu ile analiz edilmiştir. Çalışmada, çevre kavramları (çevre, çevresel faktörler, çevresel konular, çevre politikaları, çevresel koşullar, çevresel etki, çevresel problemler, çevresel korumu, çevresel kalite)-özellikle çevre ve kalkınma ile doğrudan ilişkili olan “madencilik”, “ekonomik kalkınma” ve “sürdürülebilir kalkınma”-anahtar kelime olarak seçilmiş ve N-gram ile analiz edilmiştir. N-gram analiz sonuçlarına göre, madencilik kavramı literatürde 1800’lerden önce de kullanılmasına rağmen, bu kavramın kullanımı Endüstri Devrimi sonrasında hızlı bir şekilde artış göstermekte ve 1900’lerde zirve yapmaktadır. Ekonomik kalkınma literatüre 1900’lerde girmiş, ve kavramın kullanım sıklığı Kapitalist sistemin büyümesi ile paralel olarak artmış ve Endüstrileşmiş ülkelerde 1970’lerde zirve yapmıştır. 1970’ler ekonomik büyümenin zirve yaptığı yıllardır. N-gram analizlerinden elde edilen bir diğer sonuç da çevre ile ilişkili kavramların 1900’lerden sonra dikkat çekici şekilde artış göstermesidir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı literatüre 1980’lerde girmiştir ve gitgide kullanım sıklığı zaman içinde artmıştır. Kavramın kullanımdaki artışı, hızlı sanayileşme kaynaklı çevresel kirliliğe karşı ekolojik denge duyarlılığı ile paralel olarak gelişmiştir.Keywords
Sürdürülebilir/Ekonomik Kalkınma, Madencilik, Çevresel Konular, Çevresel Problemler, Çevresel Etki, N-Gram Analizi

Abstract

In this study, the historical course of some concepts related to development and environmental issues was investigated using n-gram analysis, which functions as a kind of literature review and started to have beneficial results in scientific studies, especially in the phase of hypothesis creation. In the study, the concepts of environment (environment, environmental factors, environmental issues, environmental policies, environmental conditions, environmental impact, environmental problems, environmental protection, environmental quality)- especially development and environment associated "mining", "economic development" and "sustainable development" - selected as keywords and were analyzed using N-grams. According to the results of the n-gram analysis, although the concept of mining was used in the literature before the 1800s, its use increased rapidly with the Industrial Revolution and peaked in the 1900s. The concept of economic development entered the literature in the 1900s, and its use in parallel with the growth rates of the Capitalist system and Industrialized countries peaked in the 1970s. The 1970s were the years when economic growth was at its highest. Again, according to the results of the n-gram analysis, it was concluded that the concepts related to the environment have increased noticeably since the 1900s, and the concept of sustainable development has been included in the literature since the 1980s and has gradually reached high usage. This has developed in parallel with the ecological balance sensitivity to environmental pollution resulting from rapid industrialization.Keywords
Sustainable/economic development, mining, environmental issues, environmental problems, environmental impact, N-gram analysis

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri