Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


N-GRAM KULLANILARAK HAMMADDE ARZ-TALEP İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: KROM MADENİ ÖRNEĞİ
(ANALYSIS OF RAW MATERIAL SUPPLY-DEMAND RELATIONSHIP USING N-GRAM: CHROME MINE EXAMPLE )

Author : Alaaddin VURAL  Ali ÇİFTÇİ;  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 1-9
    


Summary

Madenlerin stratejik önemine binaen kriz zamanlarında hammaddelerin arz-talebi önemli bir konuma gelmiştir. Bu ilişkide hammaddenin tipi zamandan zamana değişiklik göstermiştir. Sanayi devriminden sonra, bazı hammaddeler, özellikle ağır sanayi ve savunma sanayiinde, coğrafi konumları ve sahip olunan rezervleri nedeniyle önem olmuştur. Bazı durumlarda, bu madenlerin arz güvenliği gibi konular ciddi güvenlik konularına sebep olmuştur ve hatta bazı ülkelerin milli bekalarını dahi tehdit etmiştir. Bugün özellikle enerji hammaddeleri böyle bir misyonu yüklenmektedir ki, özellikle Endüstri Devriminden sonra, endüstriyel hammaddeler iki büyük dünya savaşında ve soğuk savaş döneminde önemli olmuştur. Bu hammaddelerden biri de krom madenidir. Bu çalışmada 18. yüzyılda keşfinden sonra önemli hammaddelerden biri olan krom madenin N-gram analizi gerçekleştirilmiş ve önemli siyasi olaylarla ilişkisi irdelenmiştir. Google tarafından sağlanan arayüz yardımıyla yaklaşık son yüz elli yılın analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz Google veri tabanında bulunan kitaplar üzerinde 1850-2018 yılları arasını içine alan dönemi kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Analizde yumuşatma faktörü 3 olarak seçilmiş, dönemin geçerli dillerinden olan İngilizce, Almanca, Rusça, İtalyanca ve Fransızca dillerinde analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, seçilen anahtar kelimelerin iki büyük dünya savaşında kullanım sıklığının dönemin siyasi olayları ile de ilişkili olarak, özellikle de hammaddenin önemli bir faktör olduğu dönemde yükseldiği gözlenmiştir. Savunma sanayiinde önemli bir yere sahip olan ve çelik sanayiinde ve zırhı madde üretiminde önemli bir kullanıma sahip hammadde olan krom ilgili dönemlerde dikkat çekici bir kullanım sıklığına ulaştığı görülmüştür. II. Dünya Savaşı sonrasındaki önemli siyasi-askeri olaylarına karşılık gelen dönemler için de N-gram analizinin kayda değer sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, N-gram analizi ile hammadde arz-talep ilişkisinin araştırılabileceği sonucuna varılmıştır.Keywords
Büyük Buhranlar, I ve II. Dünya Savaşı, N-gram Analizi, Krom, Hammadde Arz-Talebi

Abstract

Depending on the strategic importance of the substance, the supply-demand relationship of the raw material has become remarkably important during the times of crisis. The type of raw material played an important role in this relationship from time to time. After the Industrial Revolution, some raw materials, especially in heavy industry and defense industry, became important due to their geography and the effect of the reserve amount. In some cases, issues such as supply security of these raw materials have caused serious security concerns and have even threatened the national survivability of some countries. Today, especially energy raw materials have undertaken such a mission, especially after the Industrial Revolution, industrial raw materials have been important during the two great war periods and the cold war period. One of these raw materials is chrome. In this study, the n-gram analysis of “chromium”, which is one of the important raw materials after its discovery in the 18th century, was carried out and its relationship with the important political events was analyzed with n-gram analysis. Using the interface provided by Google for the N-gram analysis, an analysis covering approximately the last hundred and fifty years was carried out in March 2020. The analysis was carried out within the scope of the corpus from 1850-2018, which is registered in the "Google books" database. As the browsing language, English, German, Russian, Italian and French languages were chosen, which were widely used in this period and available in the google n-gram analysis interface. 3 was chosen as the softening factor. As a result of the analysis, it was observed that the results of the n-gram analysis showed a high frequency of use in the two major world wars, especially where the raw material was an important factor. Chromium, which has an important place in the defense industry and has an important use in the steel industry and armored material production, has seen a considerable frequency of use in these periods. It was observed that the N-gram values also gave remarkable results for periods corresponding to important military-political events after the World War II. When all the findings are evaluated together, it is concluded that it is possible to investigate the relationship of raw material supply-demand relations with political events by n-gram analysis.Keywords
Great Depressions, World War I and II., N-gram Analysis, Chromium, Raw Material Supply-Demand

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri