Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYOBİLİMSEL KONULARDA SINIF İÇİ DESTEKLİ BLOG UYGULAMALARI İLE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF ARGUMENTATION LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON SOCIO-SCIENTIFIC ISSUES THROUGH BLOGS )

Author : Hikmet SÜRMELİ  , Engin Karamanlı  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 1-17
    


Summary

Bu araştırma ile sosyobilimsel konularda sınıf içi destekli blog uygulamaları ile ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin argümantasyon düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir ortaokulda öğrenimine devam eden 6. sınıf 23 öğrencinin katılması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın araştırma yöntemi nitel araştırma metodolojisinin desenlerinden biri olan tekli durum çalışması kullanılmıştır. Toplamda 7 hafta süren uygulama ve veri toplama sürecinde blogda yer alan sosyobilimsel senaryolar, sınıf içerisinde açık uçlu sorular ve uygulama sonunda gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler öğrencilere yöneltilmiştir. Çalışmada veri toplama tekniklerinden elde edilen veriler nitel veri analizi ile değerlendirilmiştir. Blogdan ve sınıf içi tartışmalardan elde edilen argüman seviyeleri informal akıl yürütme değerlendirme yaklaşımı ile belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin argüman düzeylerinde artış meydana gelmiştir. Ayrıca öğrencilerin sosyobilimsel senaryolar hakkındaki fikirlerini değiştirmelerinde sınıf içi tartışmaların ve blogların etkili olduğu, araştırmada verilen kaynakların yeterli olduğu ve tartışmalar sonucunda yeni bilgiler edindikleri belirlenmiştir.Keywords
Sosyobilimsel konular, Argümantasyon düzeyi, Blog kullanımı

Abstract

The aim of this study is to investigate the argumentation levels of the 6th grade students in the classroom with the help of in-class blog applications on socio-scientific issues. The study was carried out with the participation of 23 6th grade students attending a secondary school in Yenişehir,Mersin in the spring term of 2017-2018 academic year. The method of the study is a single case study which is one of the patterns of qualitative research methodology. Socio-scientific scenarios, open-ended questions in the classroom and semi-structured interview questions were directed to the students during the application and data collection process, which lasted a total of 7 weeks. The data obtained from data collection techniques in the study were evaluated by qualitative data analysis. The levels of arguments obtained from the blog and in-class discussions were determined by the informal reasoning assessment approach. According to the results of the research, there was an increase in the argument levels of the students. In addition, it was determined that classroom discussions and blogs were effective in changing students' opinions about socioscientific scenarios, the resources given in the study were sufficient and students gained new information as a result of the discussions.Keywords
Socio-scientific issues, Argumentation level, Blog using

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri